Fer invisible un objecte amb la propietat ’transparent

Si s’ajusta la propietat transparent d’un objecte, s’imprimeix en “tinta invisible”: l’objecte no s’imprimeix però es retenen tots els seus altres comportaments. L’objecte encara ocupa espai, participa en les col·lisions i se li poden afegir lligadures d’expressió, lligadures d’unió i barres de corxera.

Aquest fragment de codi mostra com connectar diferents veus usant lligadures d’únió. Normalment les lligadures d’unió sols connecten dues notes que estiguin a la mateixa veu. Mitjançant la introducció d’una lligadura en una veu diferent i pintant de color blanc la primera plica cap a amunt dins d’aquesta veu, la lligadura sembla creuar d’una veu a l’altra.

\relative {
 \time 2/4
 <<
  {
   \once \hide Stem
   \once \override Stem.length = #8
   b'8 ~ 8\noBeam
   \once \hide Stem
   \once \override Stem.length = #8
   g8 ~ 8\noBeam
  }
  \\
  {
   b8 g g e
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).