Supressió de la primera línia buida

El primer pentagrama buit també es pot suprimir de la partitura establint la propietat remove-first de VerticalAxisGroup. Això es pot fer globalment dins del bloc \layout, o localment dins del pentagrama concret que es vol suprimir. En aquest últim cas, hem d’especificar el contex (Staff s’aplica sols al pentagrama actual) davant de la propietat.

El pentagrama inferior del segon grup no s’elimina, perquè l’ajustament sols s’aplica al pentagraa concret dins del que s’escriu.

\layout {
 \context {
  \Staff \RemoveEmptyStaves
  % To use the setting globally, uncomment the following line:
  % \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}
\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative c' {
  e4 f g a \break
  c1
 }
 \new Staff {
  % To use the setting globally, comment this line,
  % uncomment the line in the \layout block above
  \override Staff.VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  R1 \break
  R
 }
>>
\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative c' {
  e4 f g a \break
  c1
 }
 \new Staff {
  R1 \break
  R
 }
>>

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).