Lletra comuna centrada verticalment

A una peça vocal en la qual hi ha diverses línies de lletra (dues, quatre o més) i hi ha lletres comunes a totes les veus en algun punt, es pot fer que les lletres comunes se centrin verticalment com es mostra a l’exemple següent:

dropLyrics = {
 \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -4.5)
 \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . -4.5)
 \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . -4.5)
 \override StanzaNumber.extra-offset = #'(0 . -4.5)
}

raiseLyrics = {
 \revert LyricText.extra-offset
 \revert LyricHyphen.extra-offset
 \revert LyricExtender.extra-offset
 \revert StanzaNumber.extra-offset
}

skipFour = \repeat unfold 4 { \skip 8 }

lyricsA = \lyricmode {
 The first verse has
 \dropLyrics
 \set stanza = #"  All:"
 the com -- mon __ words
 \raiseLyrics
 used in all four.
}

lyricsB = \lyricmode { In stan -- za two,  \skipFour al -- so ap -- pear. }

lyricsC = \lyricmode { By the third verse, \skipFour are get -- ting dull. }

lyricsD = \lyricmode { Last stan -- za, and \skipFour get used once more. }

melody = \relative c' {
 c4 d e f |
 g f e8( e f) d |
 c4 e d c |
}

\score {
 <<
  \new Voice = m \melody
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsA
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsB
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsC
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsD
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).