Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)

A vegades, la indicació de compàs no ha d’imprimir la fracció completa (per exemple 7/4), sinó sols el numerador (7 en aquest cas). Això es pot fer fàcilment utilitzant \override Staff.TimeSignature.style = #'single-number per canviar l’estil permanentment. Usant \revert Staff.TimeSignature.style, es pot revertir el canvi. Per aplicar l’estil d’un dígit únic a una sola indicació de compàs, utilitzeu l’ordre \override i anteposeu l’ordre \once.

\relative c'' {
 \time 3/4
 c4 c c
 % Change the style permanently
 \override Staff.TimeSignature.style = #'single-number
 \time 2/4
 c4 c
 \time 3/4
 c4 c c
 % Revert to default style:
 \revert Staff.TimeSignature.style
 \time 2/4
 c4 c
 % single-number style only for the next time signature
 \once \override Staff.TimeSignature.style = #'single-number
 \time 5/4
 c4 c c c c
 \time 2/4
 c4 c
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).