Crear elements de extensió textuals

Les ordres \startTextSpan i \stopTextSpan permeten la creació d’elements d’extensió textuals tan fàcilment com indicacions de pedal o octavacions. Sobreescrivim certes propietats de l’object TextSpanner per modificar la seva sortida.

\paper { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
 \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"bla"
 \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"blu"
 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan

 \override TextSpanner.style = #'line
 \once \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan

 \override TextSpanner.style = #'dashed-line
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
 \override TextSpanner.bound-details.right.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . -2) }
 \once \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-2

 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan

 \set Staff.middleCPosition = #-13
 \override TextSpanner.dash-period = #10
 \override TextSpanner.dash-fraction = #0.5
 \override TextSpanner.thickness = #10
 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).