Comportament de les pliques i les barres de corxera en tabulatures

La direcció de les pliques es controla de la mateixa forma a la tabulatura que en la notació tradicional. Les barres es poden posar horitzontals, com es mostra en aquest exemple.

\new TabStaff {
 \relative c {
  \tabFullNotation
  g16 b d g b d g b
  \stemDown
  \override Beam.concaveness = 10000
  g,,16 b d g b d g b
 }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).