Centrar text a sota d’un regulador

Aquest exemple proporciona una funció per escriure un regulador amb text a sota, com “molto” o “poco”. El text afegit canvia la direcció d’acord amb la del regulador. L’objecte hairpin està alineat amb DynamicText.

L’exemple il·lustra també com modificar la manera en la qual s’imprimeix normalment un object, utilitzat codi de l’Scheme.

\paper { tagline = ##f }

hairpinWithCenteredText =
#(define-music-function (text) (markup?)
 #{
  \once \override Voice.Hairpin.after-line-breaking =
   #(lambda (grob)
    (let* ((stencil (ly:hairpin::print grob))
        (par-y (ly:grob-parent grob Y))
        (dir (ly:grob-property par-y 'direction))
        (staff-line-thickness
         (ly:output-def-lookup (ly:grob-layout grob) 'line-thickness))
        (new-stencil (ly:stencil-aligned-to
         (ly:stencil-combine-at-edge
          (ly:stencil-aligned-to stencil X CENTER)
          Y dir
          (ly:stencil-aligned-to
           (grob-interpret-markup
            grob
            (make-fontsize-markup
             (magnification->font-size
              (+ (ly:staff-symbol-staff-space grob)
               (/ staff-line-thickness 2)))
              text)) X CENTER))
         X LEFT))
        (staff-space (ly:output-def-lookup
         (ly:grob-layout grob) 'staff-space))
        (par-x (ly:grob-parent grob X))
        (dyn-text (grob::has-interface par-x 'dynamic-text-interface))
        (dyn-text-stencil-x-length
         (if dyn-text
          (interval-length
           (ly:stencil-extent (ly:grob-property par-x 'stencil) X))
          0))
        (x-shift
         (if dyn-text
          (-
           (+ staff-space dyn-text-stencil-x-length)
           (* 0.5 staff-line-thickness)) 0)))

    (ly:grob-set-property! grob 'Y-offset 0)
    (ly:grob-set-property! grob 'stencil
      (ly:stencil-translate-axis
      new-stencil
      x-shift X))))
 #})

hairpinMolto =
\hairpinWithCenteredText \markup { \italic molto }

hairpinMore =
\hairpinWithCenteredText \markup { \larger moltissimo }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c' {
 \hairpinMolto
 c2\< c\f
 \hairpinMore
 c2\ppppp\< c\f
 \break
 \hairpinMolto
 c2^\< c\f
 \hairpinMore
 c2\ppppp\< c\f
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).