Parts de llibre

Es pot usar \bookpart per dividir un llibre en diverses parts. L’última pàgina de cada part pot quedar afectada pel valor de ragged-last-bottom. Els elements de marcatge d’encapçalament i peu de pàgina pot detectar que estiguin en la ultima pàgina d’una part, i presentar diferències amb l’última pàgina del llibre.

#(set-default-paper-size "a6")

\book {
 %% book paper, which is inherited by all children bookparts
 \paper {
  ragged-last-bottom = ##t
  %% Page footer: add a different part-tagline at part last page
  oddFooterMarkup = \markup {
   \column {
    \fill-line {
     %% Copyright header field only on book first page.
     \if \on-first-page \fromproperty #'header:copyright
    }
    \fill-line {
     %% Part tagline header field only on each part last page.
     \if \on-last-page-of-part \fromproperty #'header:parttagline
    }
    \fill-line {
     %% Tagline header field only on book last page.
     \if \on-last-page \fromproperty #'header:tagline
    }
   }
  }
 }

 %% book header, which is inherited by the first bookpart
 \header {
  title = "Book title"
  copyright = "Copyright line on book first page"
  parttagline = "Part tagline"
  tagline = "Book tagline"
 }

 \bookpart {
  %% a different page breaking function may be used on each part
  \paper { page-breaking = #ly:minimal-breaking }
  \header { subtitle = "First part" }
  \markup { The first book part }
  \markup { a page break }
  \pageBreak
  \markup { first part last page }
  \markup \wordwrap { with ragged-last-bottom (see the space below this text) }
 }

 \bookpart {
  \header { subtitle = "Second part" }
  { c'4 }
 }

}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).