Custos

Es poden gravar «custos» en diferents estils.

\layout { ragged-right = ##t }

\new Staff \with { \consists "Custos_engraver" } \relative c' {
 \override Staff.Custos.neutral-position = #4

 \override Staff.Custos.style = #'hufnagel
 c1^"hufnagel" \break
 <d a' f'>1

 \override Staff.Custos.style = #'medicaea
 c1^"medicaea" \break
 <d a' f'>1

 \override Staff.Custos.style = #'vaticana
 c1^"vaticana" \break
 <d a' f'>1

 \override Staff.Custos.style = #'mensural
 c1^"mensural" \break
 <d a' f'>1
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).