Indicacions de compàs antigues

Les indicacions de compàs també es poden gravar en estil antic.

{
  \override Staff.TimeSignature.style = #'neomensural
  s1
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).