Rodejar diversos objectes amb una circumferència

L’ordre de marcatge \circle traça circumferències al voltant de diversos objectes, per exemple les indicacions de digitació. Per a d’altres objectes es poden requerir ajustament específics: aquest exemple mostra dues estratègies per a lletres d’assaig i els números de compàs.

\relative c' {
 c1
 \set Score.rehearsalMarkFormatter =
  #(lambda (mark context)
       (make-circle-markup (format-mark-numbers mark context)))
 \mark \default

 c2 d^\markup {
  \override #'(thickness . 3) {
   \circle \finger 2
  }
 }
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
 \override Score.BarNumber.stencil =
  #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).