Posicionament precís d’indicacions de digitació

Generalment, les opcions disponibles per a la digitació dels acords funciona bé de forma predeterminada, però si una de les indicacions precisa col·locar-se de forma més exacta pot usar-se l’ajustament següent. Això és especialment útil per corregir el posicionat quan hi ha intervals de segona.

\relative c' {
 \set fingeringOrientations = #'(left)
 <c-1 d-2 a'-5>4
 <c-1 d-\tweak extra-offset #'(0 . 0.2)-2 a'-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(down)
 <c-1 d-2 a'-5>4
 <c-\tweak extra-offset #'(0 . -1.1)-1
  d-\tweak extra-offset #'(-1.2 . -1.8)-2 a'-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(down right up)
 <c-1 d-\tweak extra-offset #'(-0.3 . 0)-2 a'-5>4
 <c-1 d-\tweak extra-offset #'(-1 . 1.2)-2 a'-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(up)
 <c-1 d-\tweak extra-offset #'(0 . 1.1)-2
  a'-\tweak extra-offset #'(0 . 1)-5>4
 <c-1 d-\tweak extra-offset #'(-1.2 . 1.5)-2
  a'-\tweak extra-offset #'(0 . 1.4)-5>4
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).