Aconseguir l’espaiat de la lletra de la versió 2.12 en versions més recent

El motor d’espaiat vertical va canviar a la versió 2.14. Això pot fer que s’alteri l’espaiat de la lletra de les cançons. És possible fixar propietats per als contextos Lyric i Staff de forma que el motor d’espaiat es comporti com ho feia a la versió 2.12.

\header { tagline = ##f }

global = {
 \key d \major
 \time 3/4
}

sopMusic = \relative c' {
 % VERSE ONE
 fis4 fis fis | \break
 fis4. e8 e4
}

altoMusic = \relative c' {
 % VERSE ONE
 d4 d d |
 d4. b8 b4 |
}

tenorMusic = \relative c' {
 a4 a a |
 b4. g8 g4 |
}

bassMusic = \relative c {
 d4 d d |
 g,4. g8 g4 |
}

words = \lyricmode {
 Great is Thy faith -- ful -- ness,
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = sopranos
  \new Staff = women <<
   \new Voice = "sopranos" {
    \voiceOne
    \global \sopMusic
   }
   \new Voice = "altos" {
    \voiceTwo
    \global \altoMusic
   }
  >>
  \new Lyrics = "altos"
  \new Lyrics = "tenors"
  \new Staff = men <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" {
    \voiceOne
    \global \tenorMusic
   }
   \new Voice = "basses" {
    \voiceTwo \global \bassMusic
   }
  >>
  \new Lyrics = basses
  \context Lyrics = sopranos \lyricsto sopranos \words
  \context Lyrics = altos \lyricsto altos \words
  \context Lyrics = tenors \lyricsto tenors \words
  \context Lyrics = basses \lyricsto basses \words
 >>
 \layout {
  \context {
   \Lyrics
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = ##f
   \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
    #'((basic-distance . 0)
	  (minimum-distance . 2)
	  (padding . 2))
  }
  \context {
   \Staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
    #'((basic-distance . 0)
	  (minimum-distance . 2)
	  (padding . 2))
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).