Subdivisions de barra automàtiques

Es poden subdividir les barres automàticament. Establint la propietat subdivideBeams, les barres se subdivideixen en posiciones de pols (tal i com s’especifica a beatLength).

\new Staff {
 \relative c'' {
  <<
   {
    \voiceOne
    \set subdivideBeams = ##t
    b32[ a g f c' b a g
    b32^"subdivide beams" a g f c' b a g]
   }
   \new Voice {
    \voiceTwo
    b32_"default"[ a g f c' b a g
    b32 a g f c' b a g]
   }
  >>
  \oneVoice
  \once \set minimumBeamSubdivisionInterval = \musicLength 8
  b32^"minimumBeamSubdivisionInterval 1 8"[ a g f c' b a g]
  \once \set maximumBeamSubdivisionInterval = \musicLength 16
  b32^"maximumBeamSubdivisionInterval 1 16"[ a g f c' b a g]
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).