Gravat manual de les lligadures

Es poden gravar a mà les lligadures modificant la propietat tie-configuration de l’objecte TieColumn. El primer nombre indica la distància a partir de la tercera línia del pentagrama en espais de pentagrama, i el segon nombre indica la direcció (1 = cap amunt, -1 = cap avall).

\relative c' {
 <>^"default"
 g'1 ^~ g

 <>^"0"
 \once \override Tie.staff-position = 0
 g1 ^~ g

 <>^"0.0"
 \once \override Tie.staff-position = 0.0
 g1 ^~ g

 <>^"reset"
 \revert Tie.staff-position
 g1 ^~ g
}

\relative c' {
 \override TextScript.outside-staff-priority = ##f
 \override TextScript.padding = 0

 <>^"default"
 <c e g>1~ <c e g>

 <>^"0, -2, -4"
 \override TieColumn.tie-configuration =
  #'((0 . 1) (-2 . 1) (-4 . 1))
 <c e g>1~ <c e g>

 <>^"0.0, -2.0, -4.0"
 \override TieColumn.tie-configuration =
  #'((0.0 . 1) (-2.0 . 1) (-4.0 . 1))
 <c e g>1~ <c e g>

 <>^"reset"
 \override TieColumn.tie-configuration = ##f
 <c e g>1~ <c e g>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).