Notació del flamenco

Per a la guitarra flamenca s’utilitzen certs elements de notació especials:

Gairebé totes les figures utilitzen fletxes combinades amb digitacions; amb els ventalls i els rasguejos, les notes s’imprimeixen amb cap sol al primer acord.

Aquest fragment de codi conté codi de tipus capçalera que es pot copiar com flamenco.ly i incloure’s en els documents font.

%%%%%%% Cut here ----- Start 'flamenco.ly'

% Text indicators :
abanico = ^\markup\small { \italic Abanico }
rasgueado = ^\markup\small { \italic Ras. }
alzapua = ^\markup\small { \italic Alzapua }

% Finger stroke symbols :
strokeUp = \markup\combine\override #'(thickness . 1.3) \draw-line #'(0 . 2)\raise #2 \arrow-head #Y #UP ##f
strokeDown = \markup\combine\arrow-head #Y #DOWN ##f \override #'(thickness . 1.3) \draw-line #'(0 . 2)

% Golpe symbol :
golpe = \markup {
 \filled-box #'(0 . 1) #'(0 . 1) #0
 \hspace #-1.6
 \with-color #white
 \filled-box #'(0.15 . 0.85) #'(0.15 . 0.85) #0
}

% Strokes, fingers and golpe command :
RHp = \rightHandFinger #1
RHi = \rightHandFinger #2
RHm = \rightHandFinger #3
RHa = \rightHandFinger #4
RHx = \rightHandFinger #5
RHu = \rightHandFinger \strokeUp
RHd = \rightHandFinger \strokeDown
RHg = \rightHandFinger \golpe

% Just handy :)
tupletOff = {
 \once \omit TupletNumber
 \once \omit TupletBracket
}

tupletsOff = {
 \omit TupletNumber
 \override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
}

tupletsOn = {
 \override TupletBracket.bracket-visibility = #'default
 \undo \omit TupletNumber
}

headsOff = {
 \hide TabNoteHead
 \hide NoteHead
 \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

headsOn = {
 \override TabNoteHead.transparent = ##f
 \override NoteHead.transparent = ##f
 \override NoteHead.no-ledgers = ##f
}

%%%%%%% Cut here ----- End 'flamenco.ly'
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

part = \relative c' {
 \set strokeFingerOrientations = #'(up)
 \key a\major
 <a, e' a cis e\RHu\RHi>8
 <a e' a cis e\RHd\RHi>8
 r4
 r2^\markup\golpe
 <a e' a cis e\RHu\RHi>8
 <a e' a cis e\RHd\RHi>8
 <a e' a cis e\RHu\RHi\RHg>8
 <a e' a cis e\RHd\RHi>8
 r2
 <a e' a cis e\RHu\RHa>16\rasgueado
 \headsOff
 <a e' a cis e\RHu\RHm>
 <a e' a cis e\RHu\RHi>
 <a e' a cis e\RHd\RHi>~
 \headsOn
 <a e' a cis e>2
 r4
 \tupletOff
 \tuplet 5/4 {
  <a e' a cis e\RHu\RHx>16\rasgueado
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHu\RHa>
  <a e' a cis e\RHu\RHm>
  <a e' a cis e\RHu\RHi>
  <a e' a cis e\RHd\RHi>~
  \headsOn
 }
 <a e' a cis e>2
 r4
 \tupletsOff
 \tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHd\RHp>8\abanico
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHu\RHx>
  <a e' a cis e\RHu\RHi>
  \headsOn
 }
 \tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHd\RHp>8
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHu\RHx>
  <a e' a cis e\RHu\RHi>
  \headsOn
 }
 \tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHd\RHp>8
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHu\RHx>
  <a e' a cis e\RHu\RHi>
  \headsOn
 }
 \tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHd\RHp>8
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHu\RHx>
  <a e' a cis e\RHu\RHi>
  \headsOn
 }
 \tupletsOff
 \override Beam.positions = #'(2 . 2)
 \tuplet 3/2 {
  a8\RHp\alzapua
  <e' a\RHu\RHg>
  <e a\RHd>
 }
 \tuplet 3/2 {
  a,8\RHp
  <e' a\RHu\RHg>
  <e a\RHd>
 }
 \tuplet 3/2 {
  a,8\RHp
  <e' a\RHu\RHg>
  <e a\RHd>
 }
 \tuplet 3/2 {
  a,8\RHp
  <e' a\RHu\RHg>
  <e a\RHd>
 }
 \tupletsOn
 <a, e' a\RHu\RHm>1
 \bar "|."
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \context Staff = "part" <<
   \clef "G_8"
   {
    \part
   }
  >>
  \context TabStaff {
   \part
  }
 >>
 \layout {
  ragged-right = ##t
 }
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).