Regulador interromput

Per fer invisibles parts d’un regulador de crescendo, s’usa el mètode de dibuixar un rectangle blanc a sobre de la respectiva del regulador, tapant-la. El rectangle es defineix com codi de postscript dins d’un element de marcatge de text.

L’ordre de marcatge with-dimensions indica al LilyPond que consideri sols l’extrem inferior del rectangle quan realitzi l’espaiat d’aquest rectangle frente al regulador. La propietat staff-padding evita que el rectangle càpiga entre el regulador i el pentagrama.

Assegureu-vos que el regulador està a una capa més baixa que l’element de marcatge de text per traçar el rectangle a sobre del regulador.

\relative c' {
 <<
  {
   \dynamicUp
   r2 r16 c'8.\pp r4
  }
  \\
  {
   \override DynamicLineSpanner.layer = #0
   des,2\mf\< ~
   \override TextScript.layer = #2
   \once\override TextScript.staff-padding = #6
   \once\override TextScript.vertical-skylines = #'()
   des16_\markup \with-dimensions #'(2 . 7) #'(0 . 0)
          \with-color #white
          \filled-box #'(2 . 7) #'(0 . 2) #0
   r8. des4 ~ des16->\sff r8.
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).