Impressió de la mateixa articulació a sobre i a sota de la mateixa nota o acord

De forma predeterminada, el LilyPond no permet posar la mateixa articulació (per exemple un accent, un calderó, un cercle d’harmònic, etc.) a sobre i a sota de la nota. Per exemple, c4_\fermata^\fermata imprimeix sols el calderó inferior. El calderó superior senzillament s’ignora. No obstant, es poden adjuntar inscripcions (de igual forma que les digitacions) dins d’un acord, soca que significa que és possible tenir tantes articulacions com es vulgui. Aquest enfocament té l’avantatge que ignora la plica i posiciona l’articulació de forma relativa al cap de la nota. Pot veure’s això en el cas dels flageolets (indicacions d’harmònic)) que apareixen en el fragment de codi. Per recrear el comportament de les inscripcions fora de l’acord, es requereix ’add-stem-support. D’aquesta manera la solució consisteix en escriure la nota com un acord i afegir les articulacions dins dels parèntesis en angle <...>. La direcció sempre serà cap a dalt, però podem retocar això per mitjà d’una ordre \tweak: <c-\tweak direcció #DOWN-\fermata^\fermata>

\relative c' {
  <>^"Wrong"
  c2_\fermata^\fermata % The second fermata is ignored!
  <e d'>2^\flageolet_\flageolet

  \stopStaff s1 \startStaff

  <>^"Works if written inside a chord"
  <e_\flageolet d'^\flageolet>2
  <e_\flageolet d'^\flageolet>2
  <e_\flageolet^\flageolet>2
  <e_\fermata^\fermata>2
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).