Escriptura de parts de percussió

Mitjançant la utilització de les potents eines preconfigurades com la funció \drummode i el context DrumStaff, la introducció de parts per a percussió és molt fàcil: les percussions se situen en les seves pròpies posicions de pentagrama (amb una clau especial) i tenen els caps corresponents a l’instrument. És possible afegir un símbol addicional a la percussió o reduir el nombre de línies.

drh = \drummode {
    cymc4.^"crash" hhc16^"h.h." hh hhc8 hho hhc8 hh16 hh
    hhc4 r4 r2
   }
drl = \drummode {
    bd4 sn8 bd bd4 << bd ss >>
    bd8 tommh tommh bd toml toml bd tomfh16 tomfh
   }
timb = \drummode {
     timh4 ssh timl8 ssh r timh r4
     ssh8 timl r4 cb8 cb
    }

\score {
 <<
  \new DrumStaff \with {
   instrumentName = "timbales"
   drumStyleTable = #timbales-style
   \override StaffSymbol.line-count = #2
   \override BarLine.bar-extent = #'(-1 . 1)
  }
  <<
   \timb
  >>
  \new DrumStaff \with { instrumentName = "drums" }
  <<
   \new DrumVoice { \stemUp \drh }
   \new DrumVoice { \stemDown \drl }
  >>
 >>
 \layout { }
 \midi { \tempo 4 = 120 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).