Stemlets (pliques de mida reduïda)

En certes convencions de notació es permet que les barres s’estenguin per sobre dels silencis. Depenent de les nostre preferències, aquestes barres poden presentar petites pliques perquè l’ull apreciï més fàcilment el ritme, i en alguns casos de música moderna el propi silenci s’omet i romanen sols les petites pliques sense cap.

Aquest fragment de codi mostra un progressió a partir de la notació tradicional, passant per barres sobre silencis i pliques sobre els silencis, fins les pliques sols. Les petites pliques o Stemlets es generen sobreescrivint la propietat 'stemlet-length de l’objecte Stem, mentre que els silencis queden ocults establint 'transparent = ##t.

Alguns elements de \markup s’inclouen en la font per imprimir títols sobre cada estil de notació.

\paper { ragged-right = ##f }

{
  c'16^\markup { traditional } d' r f'
  g'16[^\markup { beams over rests } f' r d']

  % N.B. use Score.Stem to set for the whole score.
  \override Staff.Stem.stemlet-length = #0.75

  c'16[^\markup { stemlets over rests } d' r f']
  g'16[^\markup { stemlets and no rests } f'
  \once \hide Rest
  r16 d']
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).