Definició de posicions predefinides per a d’altres instruments

Es poden afegir diagrames de posicions predefinides per a instruments nous a més dels estàndard que s’usen per a la guitarra. Aquest fitxer mostra com es fa, definint una afinació nova i unes quantes posicions per al cuatro veneçolà.

Aquest fitxer també mostra com es poden incloure les digitacions als acords que s’usen com punts de referència per a la cerca d’acords a la taula, i mostrar-se al diagrama de posiciones i la tabulatura TabStaff, però no a la música.

Aquestes posicions no es poden transportar perquè contenen informació de les cordes. Hi ha plans per corregir això en un futur.

% add FretBoards for the Cuatro
%  Note: This section could be put into a separate file
%   predefined-cuatro-fretboards.ly
%   and \included into each of your compositions

cuatroTuning = #`(,(ly:make-pitch 0 6 0)
         ,(ly:make-pitch 1 3 SHARP)
		 ,(ly:make-pitch 1 1 0)
		 ,(ly:make-pitch 0 5 0))

dSix = { <a\4 b\1 d\3 fis\2> }
dMajor = { <a\4 d\1 d\3 fis \2> }
aMajSeven = { <a\4 cis\1 e\3 g\2> }
dMajSeven = { <a\4 c\1 d\3 fis\2> }
gMajor = { <b\4 b\1 d\3 g\2> }

\storePredefinedDiagram #default-fret-table \dSix
            #cuatroTuning
            "o;o;o;o;"
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \dMajor
            #cuatroTuning
            "o;o;o;3-3;"
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \aMajSeven
            #cuatroTuning
            "o;2-2;1-1;2-3;"
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \dMajSeven
            #cuatroTuning
            "o;o;o;1-1;"
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \gMajor
            #cuatroTuning
            "2-2;o;1-1;o;"

% end of potential include file /predefined-cuatro-fretboards.ly


#(set-global-staff-size 16)

primerosNames = \chordmode {
 d:6 d a:maj7 d:maj7
 g
}
primeros = {
 \dSix \dMajor \aMajSeven \dMajSeven
 \gMajor
}

\score {
 <<
  \new ChordNames {
   \set chordChanges = ##t
   \primerosNames
  }

  \new Staff {
   \new Voice \with {
    \remove "New_fingering_engraver"
   }
   \relative c'' {
    \primeros
   }
  }

  \new FretBoards {
   \set Staff.stringTunings = #cuatroTuning
%   \override FretBoard
%    #'(fret-diagram-details string-count) = 4
   \override FretBoard.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
   \primeros
  }

  \new TabStaff \relative c'' {
   \set TabStaff.stringTunings = #cuatroTuning
   \primeros
  }

 >>

 \layout {
  \context {
   \Score
   \override SpacingSpanner.base-shortest-duration =
    \musicLength 16
  }
 }
 \midi { }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).