Modificar el text de las indicacions de pedal

Es pot usar Staff.pedalSustainStrings per fixar el text de les indicacions de pisar pedal i aixecar pedal. Observeu que les úniques cadenes vàlides són les que estan a la llista de glifs de pedal: els valors que apareixen en aquest fragment de codi són una relació exhaustiva.

sustainNotes = { c4\sustainOn d e\sustainOff\sustainOn f\sustainOff }

\relative c' {
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("P" "P-" "-")
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("d" "de" "e")
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("M" "M-" "-")
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("Ped" "*Ped" "*")
  \sustainNotes
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).