Rotació d’objectes de presentació

Tots els objectes de presentació que donen suport a la interfície grob-interface es poden rotar establint la seva propietat rotation. Accepta una llista de tres elements: l’angle de la rotació en sentit antihorari, i les coordenades x i y del punt amb relació al punt de referència de l’objecte, al voltant del qual es realitzarà la rotació. L’angle de rotació s’especifica en graus i les coordenades en espais de pentagrama.

L’angle de rotació i les coordenades del punt de rotació s’han de determinar per prova i error.

Sols en certes ocasions és útil la rotació d’objectes de presentació; l’exemple següent mostra una situació en la qual pot ser-ho:

g4\< e' d'' f''\!
\override Hairpin.rotation = #'(20 -1 0)
g4\< e' d'' f''\!

[image of music]

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).