Establiment de la mida del paper

‘A4’ és el valor predeterminat si no s’estableix cap mida de pàgina explícitament. Però hi ha dues funcions que es poden usar per modificar-lo:

set-default-paper-size
#(set-default-paper-size "quarto")

que sempre s’ha de col·locar a l’àmbit superior, i

set-paper-size
\paper {
  #(set-paper-size "tabloid")
}

que es pot col·locar sempre dins d’un bloc \paper.

Si s’usa la funció set-default-paper-size a l’àmbit superior jeràrquic, ha d’anar abans de qualsevol bloc \paper. set-default-paper-size estableix la mida de totes les pàgines, mentre que set-paper-size estableix sols la mida de les pàgines a les quals s’aplica el bloc \paper. Per exemple, si el bloc \paper està al principi del fitxer, aplica la mida de paper a totes les pàgines. Si el bloc \paper està dins d’un bloc \book, aleshores la mida del paper sols s’aplica a aquest llibre.

Quan s’usa la funció set-paper-size, s’ha de col·locar abans de qualsevol altra funció que es faci servir dins del mateix bloc \paper. Vegeu Escalat automàtic de la mida del paper.

Les mides de pàgina estan definides al fitxer scm/paper.scm, i tot i que és possible afegir mides personalitzades, se sobreescriuran a les actualitzacions del programari posteriors. La llista de totes les mides de paper disponibles estan a Mides de pàgina predefinides.

Es pot usar l’ordre següent al fitxer per afegir una mida de pàgina personalitzada que es pot usar després amb set-default-paper-size o amb set-paper-size segons convengui,

#(set! paper-alist (cons '("mi tamaño" . (cons (* 15 in) (* 3 in))) paper-alist))

\paper {
  #(set-paper-size "mi tamaño")
}

Es pot usar qualsevol de les unitats in (polzades), cm (centímetres) o mm (mil·límetres).

Si s’afageix el símbol 'landscape a la funció de la mida de la pàgina, el paper es gira 90 graus i s’estableix adequadament l’amplada de les línies.

#(set-default-paper-size "a6" 'landscape)

Es poden intercanviar les dimensions del paper sense que la impressió resulti girada (com quan s’imprimeix en mida targeta postal, o en crear gràfics per a la seva inclusió en comptes d’un document independent) afegint ‘landscape’ després del nom de la pròpia mida del paper:

#(set-default-paper-size "a6landscape")

Quan la mida del paper acaba de forma explícita amb ‘landscape’ o amb ‘portrait’, la presència d’un símbol 'landscape solamente afecta a l’orientació de la impressió, no a les dimensions del paper que s’usen per a la disposició.

Vegeu també

Referència de la notació: Escalat automàtic de la mida del paper, Mides de pàgina predefinides.

Fitxers instal·lats: scm/paper.scm.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).