alist (llista-A)

Una llista associativa o abreujadament una llista-A (alist en anglès) és una parella de l’Scheme que associa un valor amb una clau: (clau . valor). Per exemple, a scm/lily.scm, la llista-A “type-p-name-alist associa certs predicats de tipus (per exemple ly:music?) amb noms (per exemple “music”) de forma que es pugui informar de les fallades de comprovació de tipus amb un missatge de consola que inclou el nom del predicat de tipus esperat.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).