parser (analitzador sintàctic)

Un parser o analitzador sintàctic analitza la seqüència de tokens o elements lèxics produïda per un analitzador lèxic per determinar la seva estructura gramatical, agrupant els elements lèxics en conjunts més grans segons les regles de la gramàtica. Si la seqüència d’elements lèxics és vàlida, el producte final és un arbre de tokens l’arrel del qual és el símbol inicial de la gramàtica. Si es pot aconseguir això, el fitxer és invàlid i es produeix un missatge d’error adequat. Les agrupacions sintàctiques i les regles per construir aquestes agrupacions a partir dels seus elements constituents per a la sintaxi del LilyPond estan definides a lily/parser.yy i es mostre a la forma normal del Backus (bnf) dins de LilyPond grammar. Aquest fitxer s’usa per construir l’analitzador sintàctic durant la compilació del programa per part del generador d’analitzadors sintàctics, Bison. És part del codi font i no s’inclou dins de la instal·lació binària del LilyPond.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).