grob (objecte gràfic)

Els objects del LilyPond que representen elements de la notació en la sortida impresa tals com el cap i la plica de les notes, lligadures d’unió i d’expressió, digitacions, claus, etc., es denominen ‘objectes de presentació’, sovint coneguts com ‘OBjectes GRàfics’, o abreujadament, grobs. Es representen mitjançant instàncies de la classe Grob.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Objectes i interfícies, Convencions de noms d’objectes i propietats, Propietats dels objectes de presentació.

Referència de funcionament intern: grob-interface, All layout objects.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).