Línies divisòries del cant kievà

Normalment es col·loca una figura decorativa al final d’una peça de notació kievana, que pot denominar-se com «doble barra final del cant kievà». Es pot invocar com \bar "k".

  \kievanOn
  \clef "kievan-do"
  c' \bar "k"

[image of music]

Vegeu també

Barres de compàs, El tipus de lletra Emmentaler.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).