5.4.5 Propietats del símbol del pentagrama

Es pot definir al mateix temps la posició vertical de les línies de la pauta i el nombre de línies d’ella. Com mostra l’exemple següent, les posicions de les notes no estan influïdes per les posicions de les línies de pauta.

Nota: La propietat 'line-positions sobreescriu a la propietat 'line-count. El nombre de línies de la pauta està definida implícitament pel nombre d’elements de la llista de valors de 'line-positions.

\new Staff \with {
  \override StaffSymbol.line-positions = #'(7 3 0 -4 -6 -7)
}
\relative { a4 e' f b | d1 }

[image of music]

Es pot modificar l’amplada de la pauta. Les unitats són espais de pentagrama. L’espaiat dels objectes dins del pentagrama no resulta afectat per aquest ajustament.

\new Staff \with {
  \override StaffSymbol.width = #23
}
\relative { a4 e' f b | d1 }

[image of music]


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).