5.3.3 L’ordre \override

Hi ha un tipus especial de propietat de context: la descripció dels grobs. Les descripcions dels grobs reben un nom a MajúsculesDeCamell (començant amb majúscula). Contenen els ‘ajustos predeterminatats’ per a un tipus particular de grob, en forma de llista associativa. Consulteu scm/define-grobs.scm per veure els ajustos de cada descripció de grob. Les descripcions de grob es modifiquen amb \override.

La sintaxi de l’ordre \override és

\override [context.]NomDelGrob.propietat = #valor

Per exemple, podem augmentar el gruix de la plica d’una figura sobreescrivint la propietat thickness (gruix) de l’objecte Stem (plica):

c''4 c''
\override Voice.Stem.thickness = #3.0
c''4 c''

[image of music]

Si no s’ha especificat cap context a l’ordre \override, s’utilitza el context del nivell inferior:

\override Staff.Stem.thickness = #3.0
<<
 \relative {
  e''4 e
  \override Stem.thickness = #0.5
  e4 e
 } \\
 \relative {
  c''4 c c c
 }
>>

[image of music]

Algunes opcions susceptibles d’ajustament s’anomenen ‘subpropietats’ i resideixen dins de les propietats. Per efectuar ajustaments sobre ells, utilitzeu ordres de la forma

\override Stem.details.beamed-lengths = #'(4 4 3)

o per modificar els extrems dels objectes extensos, utilitzeu una forma com ara les següents:

\override TextSpanner.bound-details.left.text = "left text"
\override TextSpanner.bound-details.right.text = "right text"

L’efecte d’una ordre de sobreescriptura \override es pot desfer amb \revert.

La sintaxi de l’ ordre \revert és

\revert [Context.]NomDelGrob.propietat

Por exemple,

\relative {
 c''4
 \override Voice.Stem.thickness = #3.0
 c4 c
 \revert Voice.Stem.thickness
 c4
}

[image of music]

Els efectes de \override i \revert s’apliquen a tots els grobs del context afectat partint del moment actual i fins endavant:

<<
 \relative {
  e''4
  \override Staff.Stem.thickness = #3.0
  e4 e e
 } \\
 \relative {
  c''4 c c
  \revert Staff.Stem.thickness
  c4
 }
>>

[image of music]

Es pot usar \once amb \override o \revert per afectar sols l’instant de temps actual:

<<
 \relative c {
  \override Stem.thickness = #3.0
  e''4 e e e
 } \\
 \relative {
  c''4
  \once \override Stem.thickness = #3.0
  c4 c c
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de funcionament intern: Backend


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).