Explicació dels títols

Cada bloc \book d’un sol fitxer d’entrada produeix un fitxer de sortida diferent, vegeu Estructura del fitxer. Dins de cada fitxer de sortida estan disponibles tres tipus de zones per a títols: Títols de llibre al principi de cada llibre, Títols de part de llibre al principi de cada part d’un llibre i Títols de partitura al començament d’una partitura.

Els valors dels camps per a encapçalaments com ara title (per al títol) i composer (per a l’autor) s’estableixen en blocs \header (per veure la sintaxi dels blocs \header i una llista completa dels camps disponibles de forma predeterminada, consulteu Presentació predeterminada dels títols de parts de llibre i partitura). Tant els títols de llibre com els títols de part de llibre i els títols de partitura poden contenir els mateixos camps, tot i que de forma predeterminada els camps dels títols de partitura es limiten a piece (peça) i opus.

Els blocs \header es poden situar en quatre llocs diferents per formar una jerarquia descendent de blocs \header:

Els valors dels camps es filtren a través d’aquesta jerarquia, persistint aquells que s’estableixen més a dalt a no ser que se sobreescriguin per un valor establert més a sota a la jerarquia, i així:

No cal aportar blocs \header als quatre llocs: qualssevol d’ells o, fins i tot tots, poden ometre’s. De forma similar, els fitxers d’entrada senzills poden ometre els blocs \book i \bookpart, deixant que es creïn de forma implícita.

Si el llibre sols té una partitura, el bloc \header hauria de situar-se normalment al principi del fitxer de forma que sols es produeix una zona de títol de part de llibre, fent que estiguin disponibles per al seu ús tots els títols d’encapçalament.

Si el llibre té diverses partitures, són possibles diferents combinacions de blocs \header, segons els diferents tipus de publicacions musicals. Per exemple, si la publicació conté diverses peces del mateix autor, un bloc \header col·locat al principi del fitxer que especifiqui el títol del llibre i l’autor, amb blocs \header en cada bloc \score que especifiqui la piece i/o el opus seria el mes adequat, com aquí:

\header {
 title = "SUITE I."
 composer = "J. S. Bach."
}

\score {
 \header {
  piece = "Prélude."
 }
 \new Staff \relative {
  \clef bass
  \key g \major
  \repeat unfold 2 { g,16( d' b') a b d, b' d, } |
  \repeat unfold 2 { g,16( e' c') b c e, c' e, } |
 }
}

\score {
 \header {
  piece = "Allemande."
 }
 \new Staff \relative {
  \clef bass
  \key g \major
  \partial 16 b16 |
  <g, d' b'~>4 b'16 a( g fis) g( d e fis) g( a b c) |
  d16( b g fis) g( e d c) b(c d e) fis( g a b) |
 }
}

[image of music]

Són possibles disposicions més complexes. Per exemple, els camps de text extrets del bloc \header d’un llibre es poden imprimir en tots els títols de partitura, amb certs camps sobreescrits i altres suprimits manualment:

\book {
 \paper {
  print-all-headers = ##t
 }
 \header {
  title = "DAS WOHLTEMPERIRTE CLAVIER"
  subtitle = "TEIL I"
  % No mostris el peu de pàgina predeterminat del LilyPond per a aquest llibre
  tagline = ##f
 }
 \markup { \vspace #1 }
 \score {
  \header {
   title = "PRAELUDIUM I"
   opus = "BWV 846"
   % No mostris el subtítol per a aquesta partitura
   subtitle = ##f
  }
  \new PianoStaff <<
   \new Staff { s1 }
   \new Staff { \clef "bass" s1 }
  >>
 }
 \score {
  \header {
   title = "FUGA I"
   subsubtitle = "A 4 VOCI"
   opus = "BWV 846"
   % No mostris el subtítol per a aquesta partitura
   subtitle = ##f
  }
  \new PianoStaff <<
   \new Staff { s1 }
   \new Staff { \clef "bass" s1 }
  >>
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Estructura del fitxer, Presentació predeterminada dels títols de parts de llibre i partitura, Personalització dels títols.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).