Presentació predeterminada dels títols de parts de llibre i partitura

Aquest exemple mostra totes les variables impreses de \header:

\book {
 \header {
   % Els camps següents estan centrats
  dedication = "Dedicatòria"
  title = "Títol"
  subtitle = "Subtítol"
  subsubtitle = "Subsubtítol"
   % Els camps següents es distribueixen regularment sobre una línia.
   % El camp "instrument" també apareix a les pàgines següents
  instrument = \markup \with-color #green "Instrument"
  poet = "Poeta"
  composer = "Compositor"
   % Els camps següents se situen als extrems oposats de la mateixa línia
  meter = "Metre"
  arranger ="Arreglador"
   % Els camps següents estan centrats a la part inferior
  tagline = "La línia d'etiqueta va al final de l'ultima pàgina"
  copyright = "El copyright va al final de la primera pàgina"
 }
 \score {
  \header {
    % Els camps següents es col·loquen als extrems d'una línia
   piece = "Peça 1"
   opus = "Opus 1"
  }
  { s1 }
 }
 \score {
  \header {
    % Els camps següents se situen als extrems d'una línia
   piece = "Peça 2 a la mateixa pàgina"
   opus = "Opus 2"
  }
  { s1 }
 }
 \pageBreak
 \score {
  \header {
    % Els camps següents se situen als extrems d'una línia
   piece = "Peça 3 en una pàgina nova"
   opus = "Opus 3"
  }
  { s1 }
 }
}

[image of music]

Observeu que

Per canviar la disposició predeterminada, vegeu Personalització dels títols.

Si un bloc \book comença immediatament amb un bloc \bookpart, no s’imprimeix cap títol de llibre, atès que no existeix cap pàgina on imprimir-lo. Si és necessari un títol de llibre, inicieu el bloc \book amb algun material de marcatge a amb una ordre \pageBreak.

Utilitzeu la variable breakbefore dins d’un bloc \header que estigui pròpiament dins d’un bloc \score per fer que els títols del bloc \header del nivell superior apareguin ocupant tota la primera pàgina, començant la música (definida al bloc \score) a la pagina següent.

\book {
 \header {
  title = "Aquest és el meu Títol"
  subtitle = "Aquest és el meu Subtítol"
  copyright = "Aquest és el final de la primera pàgina"
 }
 \score {
  \header {
   piece = "Això és la música"
   breakbefore = ##t
  }
  \repeat unfold 4 { e'' e'' e'' e'' }
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Com funcionen els fitxers d’entrada del LilyPond

Referència de la notació: Personalització dels títols, Estructura del fitxer.

Fitxers d’inici: ly/titling-init.ly.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).