Indicació de compàs

La indicació de compàs s’estableix como segueix:

\time 2/4 c''2
\time 3/4 c''2.

[image of music]

Se estudien els canvis d’indicació de compàs al mig d’un compàs a Anacrusis.

La indicació de compàs s’imprimeix al començament d’una peça i sempre que hi hagi un canvi de compàs. Si es produeix un canvi al final d’una línia, s’imprimeix una indicació d’advertiment a aquest lloc. Es pot modificar aquest comportament predeterminat, vegeu Visibilitat dels objectes.

\relative c'' {
 \time 2/4
 c2 c
 \break
 c c
 \break
 \time 4/4
 c c c c
}

[image of music]

El símbol de compàs que s’usa 2/2 i 4/4 es pot canviar a un estil numèric:

\relative c'' {
 % Estil predeterminat
 \time 4/4 c1
 \time 2/2 c1
 % Canvia a estil numèric
 \numericTimeSignature
 \time 4/4 c1
 \time 2/2 c1
 % Torna al estil predeterminat
 \defaultTimeSignature
 \time 4/4 c1
 \time 2/2 c1
}

[image of music]

Les indicacions de compàs de la música mensural s’estudien a Indicacions de compàs de la música mensural.

A més d’ajustar la indicació de compàs que s’imprimeix, l’ordre \time estableix els valors de les propietats basades en el tipus de compàs baseMoment, beatStructure i beamExceptions. Els valors predefinits d’aquestes propietats estan a scm/time-signature-settings.scm.

El valor predeterminat de beatStructure pot sobreescriure’s dins de la pròpia ordre \time escrivint-lo com a primer argument opcional:

\score {
 \new Staff {
  \relative {
   \time 2,2,3 7/8
   \repeat unfold 7 { c'8 } |
   \time 3,2,2 7/8
   \repeat unfold 7 { c8 } |
  }
 }
}

[image of music]

De forma alternativa, els valors predeterminats de totes aquestes variables basades en la indicació de compàs, incloses baseMoment i beamExceptions, es poden establir totes a l’hora. Els valors es poden fixar independentment per a diversos tipus de compàs diferents. Els nous valors tenen efecte quan s’executa una ordre \time posterior amb el mateix valor del tipus de compàs:

\score {
 \new Staff {
  \relative c' {
   \overrideTimeSignatureSettings
    4/4    % timeSignatureFraction
    1/4    % baseMomentFraction
    3,1    % beatStructure
    #'()    % beamExceptions
   \time 4/4
   \repeat unfold 8 { c8 } |
  }
 }
}

[image of music]

\overrideTimeSignatureSettings pren quatre arguments:

 1. timeSignatureFraction, una fracció que descriu el tipus de compàs al que s’apliquen aquests valors.
 2. baseMomentFraction, una fracció que conté el numerador i denominador de la unitat de mesura bàsica d’aquest tipus de compàs.
 3. beatStructure, una llista d’Scheme que indica l’estructura de les pulsacions del compàs, en unitats del moment base.
 4. beamExceptions, una llista-A que conté qualssevol regles de barrat per al tipus de compàs que vagin més enllà d’acabar de cada pulsació, com es descriu a Establir el comportament de les barres automàtiques.

Els valors modificats de les propietats predeterminades del tipus de compàs es poden restaurar als valors originals:

\score{
 \relative {
  \repeat unfold 8 { c'8 } |
  \overrideTimeSignatureSettings
   4/4    % timeSignatureFraction
   1/4    % baseMomentFraction
   3,1    % beatStructure
   #'()    % beamExceptions
  \time 4/4
  \repeat unfold 8 { c8 } |
  \revertTimeSignatureSettings 4/4
  \time 4/4
  \repeat unfold 8 { c8 } |
 }
}

[image of music]

Es poden establir diferents valors de les propietats predeterminades del tipus de compàs per als diferents pentagrames movent el Timing_translator i el Default_bar_line_engraver del context Score al context Staff.

\score {
 \new StaffGroup <<
   \new Staff {
    \overrideTimeSignatureSettings
     4/4    % timeSignatureFraction
     1/4    % baseMomentFraction
     3,1    % beatStructure
     #'()    % beamExceptions
    \time 4/4
    \repeat unfold 8 {c''8}
   }
   \new Staff {
    \overrideTimeSignatureSettings
     4/4    % timeSignatureFraction
     1/4    % baseMomentFraction
     1,3    % beatStructure
     #'()    % beamExceptions
    \time 4/4
    \repeat unfold 8 {c''8}
   }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove Timing_translator
  }
  \context {
   \Staff
   \consists Timing_translator
  }
 }
}

[image of music]

Un altre mètode per a canviar aquestes variables relacionades amb el tipus de compàs, que impedeix la reimpressió de la indicació de compàs en el moment del canvi, es mostra a Establir el comportament de les barres automàtiques.

Instruccions predefinides

\numericTimeSignature, \defaultTimeSignature.

Fragments de codi seleccionats

Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)

A vegades, la indicació de compàs no ha d’imprimir la fracció completa (per exemple 7/4), sinó sols el numerador (7 en aquest cas). Això es pot fer fàcilment utilitzant \override Staff.TimeSignature.style = #'single-number per canviar l’estil permanentment. Usant \revert Staff.TimeSignature.style, es pot revertir el canvi. Per aplicar l’estil d’un dígit únic a una sola indicació de compàs, utilitzeu l’ordre \override i anteposeu l’ordre \once.

\relative c'' {
 \time 3/4
 c4 c c
 % Change the style permanently
 \override Staff.TimeSignature.style = #'single-number
 \time 2/4
 c4 c
 \time 3/4
 c4 c c
 % Revert to default style:
 \revert Staff.TimeSignature.style
 \time 2/4
 c4 c
 % single-number style only for the next time signature
 \once \override Staff.TimeSignature.style = #'single-number
 \time 5/4
 c4 c c c c
 \time 2/4
 c4 c
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: time signature

Referència de la notació: Indicacions de compàs de la música mensural, Establir el comportament de les barres automàtiques, Gestió del temps.

Fitxers instal·lats scm/time-signature-settings.scm.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: TimeSignature, Timing_translator.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).