Notació polimètrica

Està contemplada la notació polimètrica, ja sigui explícitament o mitjançant la modificació manual de la indicació visible del compàs i/o l’escalat de la duració de les notes.

Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i compassos d’igual longitud

Establiu una indicació de copàs comuna per a cada pentagrama, i fixeu timeSignatureFraction a la fracció desitjada. Després useu la funció \scaleDurations per escalar les duracions de les notes a cada pauta a la indicació de compàs comú.

Al següent exemple, s’usa en paral·lel música amb compassos de 3/4, 9/8 i 10/8. Al segon pentagrama, les duracions mostrades es multipliquen per 2/3 (atès que 2/3 * 9/8 = 3/4), i en el tercer pentagrama, les duracions que es mostren estan multiplicades per 3/5 (atès que 3/5 * 10/8 = 3/4). Amb freqüència haurà que inserir les barres de forma manual, atès que l’escalat de les duracions afecta a les regles de barrat automàtic.

\relative <<
 \new Staff {
  \time 3/4
  c'4 c c |
  c4 c c |
 }
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = 9/8
  \scaleDurations 2/3 {
   \repeat unfold 3 { c8[ c c] }
   \repeat unfold 3 { c4 c8 }
  }
 }
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = 10/8
  \scaleDurations 3/5 {
   \repeat unfold 2 { c8[ c c] }
   \repeat unfold 2 { c8[ c] } |
   c4. c \tuplet 3/2 { c8[ c c] } c4
  }
 }
>>

[image of music]

Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents

Es pot donar a cada pentagrama la seva pròpia indicació de compàs independent traslladant els gravadors Timing_translator i Default_bar_line_engraver al context de Staff.

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove Timing_translator
 }
 \context {
  \Staff
  \consists Timing_translator
 }
}

% Ara cada pentagrama té la seva pròpia indicació de temps

\relative <<
 \new Staff {
  \time 3/4
  c'4 c c |
  c4 c c |
 }
 \new Staff {
  \time 2/4
  c4 c |
  c4 c |
  c4 c |
 }
 \new Staff {
  \time 3/8
  c4. |
  c8 c c |
  c4. |
  c8 c c |
 }
>>

[image of music]

Indicacions de compàs compost

Es creen usant la funció \compoundMeter. La sintaxi és:

\compoundMeter #'(llista de llistes)

La construcció més simple és una llista única, en la qual l’últim número indica el denominador de la indicació de compàs i les anteriors són els numeradors.

\relative {
 \compoundMeter #'((2 2 2 8))
 \repeat unfold 6 c'8 \repeat unfold 12 c16
}

[image of music]

Es poden construir compassos més complexos utilitzant llistes addicionals. Així mateix, els ajustos de barrat s’ajustaran depenent dels valors.

\relative {
 \compoundMeter #'((1 4) (3 8))
 \repeat unfold 5 c'8 \repeat unfold 10 c16
}

\relative {
 \compoundMeter #'((1 2 3 8) (3 4))
 \repeat unfold 12 c'8
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: polymetric, polymetric time signature, meter.

Referència de la notació: Barres automàtiques, Barres manuals, Indicació de compàs, Escalat de les duracions.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: TimeSignature, Timing_translator, Staff.

Advertiments i problemes coneguts

En usar diferents compassos en paral·lel, les notes que estiguin en el mateix instant de temps es col·loquen en la mateixa posició horitzontal. Tanmateix, les barres de compàs als diferents pentagrames faran que l’espaiat de notes sigui menys regular en cada pentagrama individual del que seria normal sense les diferents indicacions de compàs.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).