Contextos de la música mensural

Els contextos predefinits de veu MensuralVoice i de pauta MensuralStaff es poden usar per gravar una peça en estil mensural. Aquests contextos estableixen a uns valors inicials adequats totes les propietats rellevants dels contextos i dels objectes gràfics, de manera que pode començar immediatament a escriure el cant, como ho demostra el fragment següent:

\score {
 <<
  \new MensuralVoice = "discantus" \relative {
   \hide Score.BarNumber {
    c''1\melisma bes a g\melismaEnd
    f\breve
    \[ f1\melisma a c\breve d\melismaEnd \]
    c\longa
    c\breve\melisma a1 g1\melismaEnd
    fis\longa^\signumcongruentiae
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "discantus" {
   San -- ctus, San -- ctus, San -- ctus
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: mensural notation.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).