Llista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles

Els noms d’aquestes variables segueixen el format superior-inferior-spacing, on superior i inferior són els elements que s’espaiaran. Cada distància es mesura entre els punts de referència dels dos elements (vegeu més a dalt la descripció de l’estructura de la llista-A). Observeu que en aquests noms de variable, el terme ‘markup’ es refereix tant a elements de marcatge de títol (bookTitleMarkup o scoreTitleMarkup) com a elements de marcatge del nivell superior (vegeu Estructura del fitxer). Totes les distàncies es mesuren en espais de pentagrama.

Els ajustaments predeterminats estan definits en el fitxer ly/paper-defaults-init.ly.

markup-system-spacing

distància entre un element de marcatge (de títol o del nivell superior) i el sistema que el segueix.

score-markup-spacing

distància entre l’últim sistema d’una partitura i l’element de marcatge (de títol o del nivell superior) que el segueix.

score-system-spacing

distància entre l’últim sistema d’una partitura i el primer sistema de la partitura que el segueix, quan no existeix cap element de marcatge (de títol o del nivell superior) entre ells.

system-system-spacing

distància entre dos sistemes dins de la mateixa partitura.

markup-markup-spacing

distancia entre dos elements de marcatge (de títol o del nivell superior).

last-bottom-spacing

distància des de l’últim sistema o element de marcatge del nivell superior en una pàgina, fins la part inferior de la zona imprimible (és a dir, l’extrem superior del marge inferior).

top-system-spacing

distància des de la part superior de la zona imprimible (és a dir, l’extrem inferior del marge superior) fins el primer sistema d’una pàgina, quan no hi ha cap element de marcatge (de títol o de nivell superior) entre els dos.

top-markup-spacing

distancia des de l’extrem superior de la zona imprimible (és a dir, l’extrem inferior del marge superior) fins el primer element de marcatge (de títol o del nivell superior) sobre una pàgina, quan no hi ha cap sistema entre els dos.

Vegeu també

Referència de la notació: Espaiat vertical flexible dins dels sistemes.

Fitxers d’inici: ly/paper-defaults-init.ly.

Fragments de codi: Spacing.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).