A.8 El tipus de lletra Emmentaler

El tipus de lletra Emmentaler consisteix en dos subconjunts de glifs. “Feta”, utilitzat per a la notació clásica, i “Parmesan”, usat per a la notació de la música antiga.

Qualsevol glif que estigui comprés dins del tipus de lletra Emmentaler es pot accedir directament usant elements de marcatge de text junt amb nom del glif (segons es mostra a les taules, més endavant). Per exemple:

g^\markup {\musicglyph "scripts.segno" }

or

\markup {\musicglyph "five"}

Per veure més informació, consulteu Donar format al text.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).