A.11 Ordres de marcatge de text

The following commands can all be used inside \markup { }.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).