El símbol del pentagrama

Es poden usar les ordres \stopStaff i \startStaff per aturar i (re)iniciar, respectivament, la impressió de les línies de la pauta a qualsevol punt de la partitura.

\relative {
 \stopStaff f''4 d \startStaff g, e
 f'4 d \stopStaff g, e
 f'4 d \startStaff g, e
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\startStaff, \stopStaff.

Les línies de la pauta pertanyen al grob StaffSymbol (incloses les línies addicionals) i es poden modificar usant es propietats de StaffSymbol, però aquestes modificacions s’han de fer abans que el pentagrama es (re)iniciï.

Es pot canviar el nombre línies de la pauta:

\relative {
 f''4 d \stopStaff
 \override Staff.StaffSymbol.line-count = #2
 \startStaff g, e |

 f'4 d \stopStaff
 \revert Staff.StaffSymbol.line-count
 \startStaff g, e |
}

[image of music]

La posició de cada una de les línies de la pauta també poden canviar-se. Una llista de números fixa la posició de cada línia. 0 correspon a la línia central normal, i les posicions normals de les línies són (-4 -2 0 2 4). S’imprimeix una sola línia de pauta per cada valor que s’introdueix, de manera que el nombre de línies així com la seva posició a la pauta poden canviar-se amb una sola operació de sobreescriptura.

\relative {
 f''4 d \stopStaff
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(1 3 5 -1 -3)
 \startStaff g, e |
 f'4 d \stopStaff
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(8 6.5 -6 -8 -0.5)
 \startStaff g, e |
}

[image of music]

Per preservar les direccions típiques de les pliques (cap amunt per a la meitat inferior del pentagrama i cap avall per a la meitat superior), ham d’alinear la línia (o espai) central de la pauta personalitzada amb la posició de la línia central normal (0). Pot caldre un ajust de la posició de la clau i del Do central perquè es corresponguin a les línies noves. Vegeu Clau.

Pot canviar-se el gruix de les línies de la pauta. També resulten afectades, de forma predeterminada, les línies addicionals i no la plica de les figures.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.thickness = #3
} \relative {
 f''4 d g, e
}

[image of music]

També és possible fixar el gruix de les línies addicionals de forma independent del de les línies de la pauta.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.thickness = #2
 \override StaffSymbol.ledger-line-thickness = #'(0.5 . 0.4)
} \relative {
 f'''4 a, a,, f
}

[image of music]

El primer valor es multiplica pel gruix de les línies del pentagrama, el segon per l’amplada d’un espai del pentagrama, i després els dos valors se sumen per obtenir el gruix de les línies addicionals.

Es poden alterar les posicions de les línies addicionals:

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.ledger-positions = #'(-3 -2 -1 2 5 6)
} \relative {
 f'''4 a, a,, f
}

[image of music]

Pot aconseguir-se que les línies addicionals afegides apareguin per sobre o per sota del cap de les figures, depenent de la posició actual relativa a d’altres caps de figura que tenen també les seves pròpies línies addicionals.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.ledger-extra = #4
} \relative {
 f'''4 a, d, f,
}

[image of music]

També es pot fer que les línies addicionals apareguin dins del pentagrama al lloc on es requereixin línies de pauta personalitzades. L’exemple mostra la posició predeterminada de les línies addicionals quan el valor de posició explícit ledger-position se ha fixat o no. L’ordre \stopStaff cal a l’exemple per revertir l’ordre de sobreescriptura \override per a tot el StaffSymbol (el símbol de pauta).

\relative d' {
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-8 0 2 4)
 d4 e f g
 \stopStaff
 \startStaff
 \override Staff.StaffSymbol.ledger-positions = #'(-8 -6 (-4 -2) 0)
 d4 e f g
}

[image of music]

Pot alterar-se la distància entre línies de pauta. Això afecta també l’espaiat de les línies addicionals.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.5
} \relative {
 f'''4 d, g, e,
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres

Es pot fer una línia de pentagrama més gruixuda amb fins pedagògics (per exemple la tercera línia o la de la clau de sol). Això es pot aconseguir afegint més línies molt a prop de la línia que es vol destacar, utilitzant la propietat line-positions de l’objecte StaffSymbol.

{
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions =
  #'(-4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
 d'4 e' f' g'
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: line, ledger line, staff.

Referència de la notació: Clau.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: StaffSymbol, staff-symbol-interface.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).