Preparació d’un càntic

La preparació moderna dels càntics utilitza notació moderna amb un nombre variable d’elements agafats de la notació antiga. Algunes dels elements i mètodes a considerar es presenten aquí.

Els càntics fan servir amb freqüència figures negres sense plica per indicar l’alçada, agafant les duracions del ritme parlar del text.

stemOff = { \hide Staff.Stem }

\relative c' {
 \stemOff
 a'4 b c2 |
}

[image of music]

Els càntics sovint ometen les línies divisòries o utilitzen barres de compàs retallades o discontínues per indica pauses a la música. Per ometre totes les barres de compàs de tots els pentagrames, suprimiu completament el gravador de barres:

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff {
   \relative {
    a'4 b c2 |
    a4 b c2 |
    a4 b c2 |
   }
  }
  \new Staff {
   \relative {
    a'4 b c2 |
    a4 b c2 |
    a4 b c2 |
   }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \remove Bar_engraver
  }
 }
}

[image of music]

Les línies divisòries també es poden treure pentagrama a pentagrama:

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff
  \with { \remove Bar_engraver } {
   \relative {
    a'4 b c2 |
    a4 b c2 |
    a4 b c2 |
   }
  }
  \new Staff {
   \relative {
    a'4 b c2 |
    a4 b c2 |
    a4 b c2 |
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Per suprimir les línies divisòries sols d’una secció de música, tracteu-la com si fos una cadència. Si la secció és llarga, us podria caldre inserir línies divisòries “mudes” amb \bar "" per indicar on es pot produir el salt de línia.

\relative a' {
 a4 b c2 |
 \cadenzaOn
 a4 b c2
 a4 b c2
 \bar ""
 a4 b c2
 a4 b c2
 \cadenzaOff
 a4 b c2 |
 a4 b c2 |
}

[image of music]

Els silencis o pauses als càntics poden indicar-se mitjançant barres de compàs modificades.

\relative a' {
 a4
 \cadenzaOn
 b c2
 a4 b c2
 \bar "'"
 a4 b c2
 a4 b c2
 \bar ";"
 a4 b c2
 \bar "!"
 a4 b c2
 \bar "||"
}

[image of music]

Com a alternativa, s’usa a vegades la notació del cant gregorià per a les pauses o silencis, tot i que la resta de la notació sigui moderna. Aquest exemple fa servir una marca \breathe modificada:

divisioMinima = {
 \once \override BreathingSign.stencil = #ly:breathing-sign::divisio-minima
 \once \override BreathingSign.Y-offset = #0
 \breathe
}
divisioMaior = {
 \once \override BreathingSign.stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maior
 \once \override BreathingSign.Y-offset = #0
 \breathe
}
divisioMaxima = {
 \once \override BreathingSign.stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 \once \override BreathingSign.Y-offset = #0
 \breathe
}
finalis = {
 \once \override BreathingSign.stencil = #ly:breathing-sign::finalis
 \once \override BreathingSign.Y-offset = #0
 \breathe
}

\score {
 \relative {
  g'2 a4 g
  \divisioMinima
  g2 a4 g
  \divisioMaior
  g2 a4 g
  \divisioMaxima
  g2 a4 g
  \finalis
 }
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \remove Bar_engraver
  }
 }
}

[image of music]

Els càntics solen ometre la indicació de compàs i sovint també ometen la clau.

\score {
 \new Staff {
  \relative {
   a'4 b c2 |
   a4 b c2 |
   a4 b c2 |
  }
 }
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \remove Bar_engraver
   \remove Time_signature_engraver
   \remove Clef_engraver
  }
 }
}

[image of music]

Els càntics de salms en la tradició anglicana solen ser senzills, amb set compassos de música, o dobles, amb dos períodes de set compassos. Cada grup de set compassos es divideix en dues meitats, que corresponen a les dues meitats de cada vers, normalment separats mitjançant una doble línia divisòria. Sols s’utilitzen rodones i blanques. El primer compàs de cada meitat sempre conté un únic acord en rodones. Aquest és la “nota de recitat”. Els càntics se solen centrar sobre la pàgina.

SopranoMusic = \relative {
 g'1 | c2 b | a1 | \bar "||"
 a1 | d2 c | c b | c1 | \bar "||"
}

AltoMusic = \relative {
 e'1 | g2 g | f1 |
 f1 | f2 e | d d | e1 |
}

TenorMusic = \relative {
 c'1 | c2 c | c1 |
 d1 | g,2 g | g g | g1 |
}

BassMusic = \relative {
 c1 | e2 e | f1 |
 d1 | b2 c | g' g | c,1 |
}

global = {
 \time 2/2
}

% Useu marcatge per centrar el cant sobre la pàgina
\markup {
 \fill-line {
  \score { % centrat
   <<
    \new ChoirStaff <<
     \new Staff <<
      \global
      \clef "treble"
      \new Voice = "Soprano" <<
       \voiceOne
       \SopranoMusic
      >>
      \new Voice = "Alto" <<
       \voiceTwo
       \AltoMusic
      >>
     >>
     \new Staff <<
      \clef "bass"
      \global
      \new Voice = "Tenor" <<
       \voiceOne
       \TenorMusic
      >>
      \new Voice = "Bass" <<
       \voiceTwo
       \BassMusic
      >>
     >>
    >>
   >>
   \layout {
    \context {
     \Score
     \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = \musicLength 2
    }
    \context {
     \Staff
     \remove Time_signature_engraver
    }
   }
  } % Final de la partitura
 }
} % Final del marcatge

[image of music]

Altres enfocaments per a la preparació d’aquest càntic es mostren al primer dels següents fragments de codi.

Fragments de codi seleccionats

Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s’utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn = \undo \stemOff

\score {
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
 {
  \key g \minor
  \cadenzaOn
  \stemOff a'\breve bes'4 g'4
  \stemOn a'2 \section
  \stemOff a'\breve g'4 a'4
  \stemOn f'2 \section
  \stemOff a'\breve^\markup { \italic flexe }
  \stemOn g'2 \fine
 }
}

[image of music]

Els càntics i altres textos litúrgics poden disposar-se d’una forma més lliure, i possiblement usin elements de notació agafats de la música antiga. Sovint la lletra s’imprimeix per sota i alineada amb les notes. En aquest cas, les notes es disposen espaiades d’acord amb les síl·labes en comptes de fer-lo amb les duracions de les notes.

Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregorià)

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregorià. El cant gregorià no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

chant = \relative c' {
 \set Score.timing = ##f
 f4 a2 \divisioMinima
 g4 b a2 f2 \divisioMaior
 g4( f) f( g) a2 \finalis
}

verba = \lyricmode {
 Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}

\score {
 \new GregorianTranscriptionStaff <<
  \new GregorianTranscriptionVoice = "melody" \chant
  \new GregorianTranscriptionLyrics = "one" \lyricsto melody \verba
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Visibilitat i color dels objectes, Plantilles de conjunts vocals.

Referència de la notació: Notació antiga, Barres de compàs, Modificació dels connectors (plug-ins) de context, Gravat del cant gregorià, Música sense compassos, Visibilitat dels objectes.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).