Disposicions de la partitura per a música coral

La música coral que conté quatre pentagrames, amb o sense acompanyament de piano, es pot disposar amb dos sistemes per pàgina. Depenent de la mida de la pàgina, aconseguir-lo pot requerir canvis a certs ajustaments predeterminats. S’han de tenir compte els comptes següents:

Les indicacions dinàmiques es col·loquen per omissió a sota del pentagrama, però a la música coral se solen situar a sobre del pentagrama per evitar les col·lisions amb el text. L’ordre predefinida \dynamicUp fa aquesta tasca per a les indicacions dinàmiques en un únic context Voice. Si hi ha molts contextos de veu, aquesta ordre predefinida hauria de col·locar-se en cada u d’ells. Com a alternativa, es pot usar la seva forma expandida per posar les indicacions dinàmiques de tota la partitura a sobre de les seves pautes respectives, com es mostra aquí:

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff {
   \new Voice {
    \relative { g'4\f g g g }
   }
  }
  \new Staff {
   \new Voice {
    \relative { d'4 d d\p d }
   }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \override DynamicText.direction = #UP
   \override DynamicLineSpanner.direction = #UP
  }
 }
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\dynamicUp, \dynamicDown, \dynamicNeutral.

Vegeu també

Referència de la notació: Canvi de l’espaiat, Mostrar l’espaiat, Encaix de la música en menys pàgines, Disposició de la pàgina, Disposició de la partitura, Separació de sistemes, Establiment de la mida del pentagrama, Salts, Espaiat vertical.

Referència de funcionament interno: VerticalAxisGroup, StaffGrouper.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).