Impressió dels versos al final en diverses columnes

Quan una peça té molts versos, sovint s’imprimeixen en diverses columnes al llarg de tota la pàgina. Freqüentment, un número de ver fora del marge precedeix cada vers. L’exemple següent mostra com produir aquesta sortida al LilyPond.

melody = \relative {
 c'4 c c c | d d d d
}

text = \lyricmode {
 \set stanza = "1." Aquest és el vers u.
  dues línies.
}

\score {
 <<
  \new Voice = "one" { \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
 >>
 \layout { }
}

\markup {
 \fill-line {
  \hspace #0.1 % mou la columna a fora del marge esquerra;
   % es pot eliminar si l'espai a la pàgina és escàs
   \column {
   \line { \bold "2."
    \column {
     "Aquest és el vers dos."
     "Té dues línies."
    }
   }
   \combine \null \vspace #0.1 % afegeix espai vertical entre els versos
   \line { \bold "3."
    \column {
     "Aquest és el vers tres."
     "Té dues línies."
    }
   }
  }
  \hspace #0.1 % afegeix espai horitzontal entre les columnes;
  \column {
   \line { \bold "4."
    \column {
     "Aquest és el vers quatre."
     "Té dues línies."
    }
   }
   \combine \null \vspace #0.1 % afegeix espai vertical entre els versos
   \line { \bold "5."
    \column {
     "Aquest és el vers cinc."
     "Té dues línies."
    }
   }
  }
 \hspace #0.1 % dóna algun espai extra al marge dret;
 % es pot eliminar si l'espai de la pàgina és escàs
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de funcionament intern: LyricText, StanzaNumber.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).