Notació musical dins d’elements de marcatge

Es poden afegir a la partitura diversos elements de notació musical, dins d’una objecte de marcatge.

Les notes i les alteracions es poden escriure utilitzant ordres de marcatge:

a'2 a'^\markup {
 \note {4} #1
 =
 \note-by-number #1 #1 #1.5
}
b'1_\markup {
 \natural \semiflat \flat
 \sesquiflat \doubleflat
}
\glissando
a'1_\markup {
 \natural \semisharp \sharp
 \sesquisharp \doublesharp
}
\glissando b'

[image of music]

Altres objectes de notació es poden també imprimir al mode de marcatge:

\relative {
 g1 bes
 ees\finger \markup \tied-lyric "4~1"
 fis_\markup { \dynamic rf }
 bes^\markup {
  \beam #8 #0.1 #0.5
 }
 cis
 d-\markup {
  \markalphabet #8
  \markletter #8
 }
}

[image of music]

De forma més general, qualsevol símbol musical disponible es pot incloure per separat dins d’un objecte de marcatge, com s’exemplifica a continuació; hi ha una llista exhaustiva d’aquests símbols i els seus noms a El tipus de lletra Emmentaler.

\relative {
 c''2
 c'^\markup { \musicglyph "eight" }
 c,4
 c,8._\markup { \musicglyph "clefs.G_change" }
 c16
 c2^\markup { \musicglyph "timesig.neomensural94" }
}

[image of music]

Una altra forma d’imprimir glifs que no són de text es troba descrita a Explicació dels tipus de lletra. Serveix per imprimir claus de diferents mides.

El mode de marcatge també contempla diagrames per a instruments específics:

\relative {
 c''1^\markup {
  \fret-diagram-terse "x;x;o;2;3;2;"
 }
 c^\markup {
  \harp-pedal "^-v|--ov^"
 }
 c
 c^\markup {
  \combine
   \musicglyph "accordion.discant"
   \combine
	\raise #0.5 \musicglyph "accordion.dot"
	\raise #1.5 \musicglyph "accordion.dot"
 }
}

[image of music]

Aquests diagrames es troben documentats a Instrument-specific markup.

Es pot incloure fins i tot una partitura completa dins d’un objecte de marcatge. En tal cas, el bloc niuat \score ha de contenir un bloc \layout, com es mostra aquí:

\relative {
 c'4 d^\markup {
  \score {
   \relative { c'4 d e f }
   \layout { }
  }
 }
 e f |
 c d e f
}

[image of music]

Hi ha una llista exhaustiva d’ordres relacionades amb la notació musical a Markup for music and musical symbols.

Vegeu també

Referència de la notació: Markup for music and musical symbols, El tipus de lletra Emmentaler, Explicació dels tipus de lletra.

Fitxers d’inici: scm/define-markup-commands.scm, scm/fret-diagrams.scm, scm/harp-pedals.scm.

Fragments de codi: Text.

Referència de funcionament intern: TextScript.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).