Contextos del cant gregorià

El context predefinit de veu VaticanaVoice i el de pauta VaticanaStaff es pot utilitzar per gravar una peça de cant gregorià a l’estil de la Editio Vaticana. Aquests contextos estableixen totes les propietats rellevants dels contextos i dels objectes gràfics a uns valors inicials adequats, de manera que podeu començar de seguida a escriure el cant mateix, com ho demostra el fragment següent:

\new VaticanaScore {
 <<
  \new VaticanaVoice = "cantus" {
   \[ c'\melisma c' \flexa a \]
   \[ a \flexa \deminutum g\melismaEnd \]
   f \divisioMinima
   \[ f\melisma \pes a c' c' \pes d'\melismaEnd \]
   c' \divisioMinima \break
   \[ c'\melisma c' \flexa a \]
   \[ a \flexa \deminutum g\melismaEnd \] f \divisioMinima
  }
  \new Lyrics \lyricsto "cantus" {
   San- ctus, San- ctus, San- ctus
  }
 >>
}

\layout {
 indent = 0
 ragged-last = ##t
}

[image of music]


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).