Notes al peu en text independent

S’utilitzen dins d’un element de marcatge fora de qualsevol expressió musical. No es traça una línia fins el punt de referència: la marca simplement segueix a l’element de marcatge que es referencia. Es poden inserir les marques automàticament, en el qual cas són numèriques. De forma alternativa, es poden aportar manualment marques personalitzats.

Les notes al peu per a text independent com marques automàtiques i personalitzades es creen de formes diferents.

Notes al peu en text independent amb marques automàtiques

La sintaxi d’una nota al peu sobre text independent amb marques automàtiques és

\markup { … \footnote text nota … }

Els elements són:

text

és l’element de marcatge o cadena de caràcters que es desitja anotar.

nota

és l’element de marcatge o cadena de caràcter que especifica el text de la nota al peu que utilitza a la part baixa de la pàgina.

Per exemple:

\book {
 \header { tagline = ##f }
 \markup {
  "Un melodia"
  \footnote "simple" \italic " Meva"
  "es mostra a sota. És una"
  \footnote "composició" \italic " Ago 2012"
  "recent."
 }
 \relative {
  a'4 b8 e c4 d
 }
}

[image of music]

Notes al peus sobre text independent amb marques personalitzades

La sintaxi d’una nota al peu sobre text independent amb marques personalitzades és

\markup { … \footnote marca nota … }

Els elements són:

marca

és un element de marcatge o cadena de caràcters que especifica la marca que s’usa per senyalar el punt de referència. Observeu que aquesta marca no s’insereix automàticament abans de la pròpia nota al peu.

nota

és l’element de marcatge o cadena de caràcters que especifica el text de la nota que apareix en la part baixa de la pàgina, precedida per la marca especificada.

Es pot usar com marca un caràcter fàcil de teclejar, com * ó +, segons es mostra en Notes al peu dins d’expressions musicals. De forma alternativa, es poden usar àlies en ASCII (vegeu Àlies d’ASCII):

\book {
 \paper { #(include-special-characters) }
 \header { tagline = ##f }
 \markup {
  "Es mostra a sota"
  \footnote "*" \italic "* Per mi"
  "una melodia simple. És una composició"
  \footnote \super † \concat {
   \super † \italic " Ago 2012"
  }
  "recent."
 }
 \relative {
  a'4 b8 e c4 d
 }
}

[image of music]

També poden utilitzar-se codis de caràcters Unicode per especificar les marques (vegeu Unicode):

\book {
 \header { tagline = ##f }
 \markup {
  "Es mostra a sota"
  \footnote \super \char##x00a7 \concat {
   \super \char##x00a7 \italic " Per mi"
  }
  "una melodia simple. És una composició"
  \footnote \super \char##x00b6 \concat {
   \super \char##x00b6 \italic " Ago 2012"
  }
  "recent."
 }
 \relative {
  a'4 b8 e c4 d
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Objectes i interfícies

Referència de la notació: Àlies d’ASCII, Globus d’ajuda, Llista de caràcters especials, Indicacions de text, Scripts de text, Unicode.

Referència de funcionament intern: FootnoteEvent, Footnote, Footnote_engraver.

Advertiments i problemes coneguts

Diverses notes al peu de la mateixa pàgina sols poden anar apilades unes sobre les altres; es poden imprimir a la mateixa línia.

Les notes al peu no es poden adjuntar a MultiMeasureRests (silencis multicompàs), o barres de corxera automàtiques ni a la lletra de les cançons.

Les notes al peu poden col·lisionar amb les pautes, objectes \markup, altres marques de notes al peu i línies d’anotació.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.13 (branca de desenvolupament).