4.1.4 Variables flexibles d’espaiat vertical de \paper

En quasi totes els casos és preferible que les distàncies verticals entre certs elements (com marges, títols, sistemes i les diferents partitures) siguin flexibles, de manera que s’ampliïn i comprimeixin adequadament depenent de la situació. Estan disponibles un cert nombre de variables del bloc \paper (indicades més a baix) per realitzar un ajustament fi del comportament d’aquestes dimensions en front a la seva ampliació o compressió.

Observeu que les variables de \paper que s’estudien a aquesta secció no controlen l’espaiat dels pentagrames que estan dins dels sistemes individual. L’espaiat dins dels sistemes es controla per mitjà de propietats de grob, amb ajustaments que s’escriuen normalment dins d’un bloc \score o \layout, i no dins del bloc \paper. Vegeu Espaiat vertical flexible dins dels sistemes.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).