3.4.1 Extracció de fragments de música

És possible produir a la sortida un o més fragments d’una partitura mitjançant la definició de la situació explícita de la musica que es vol extraure dins del bloc \layout del fitxer d’entrada, utilitzant la funció clip-regions, i a continuació executant el LilyPond amb l’opció -dclip-systems.

\layout {
 clip-regions
 = #(list
   (cons
    (make-rhythmic-location 5 1 2)
    (make-rhythmic-location 7 3 4)))
}

Aquest exemple extrau un sol fragment del fitxer d’entrada començant després de la duració d’una blanca al cinquè compàs (5 1 2) i acabant després de la tercera negra del compàs sèptim (7 3 4).

Es poden extraure fragments addicionals afegint més parells d’entrades de make-rhythmic-location a la llista clip-regions dins del bloc \layout.

De forma predeterminada, cada fragment de musica s’obtindrà a la sortida com un fitxer EPS diferent, però també es poden crear altres formats com PDF o PNG si cal. La música extreta s’obté a la sortida com si hagués estat literalment ‘tallada’ de la partitura original impresa, de forma que si un fragment s’estén sobre una o més línies, es genera un fitxer de sortida diferent per a cada línia generada.

Vegeu també

Referencia de la notació: El bloc \layout.

Manual d’utilització: Utilització des de la línia d’ordres.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).