Tabulatures predeterminades

La notació per a instruments de corda polsada es realitza sovint utilitzant un sistema de dits i xifres, o tabulatura. A diferència de la notació tradicional, les notes no es designen mitjanant figures, sinó mitjanant números (o símbols semblants a lletres de la intavolatura històrica). Les línies de la tabulatura indiquen sobre quina corda s’ha de tocar la nota, i el número sobre la línia indica el trast en la quan la corda corresponent s’ha de trepitjar. Les notes que s’han de tocar simultàniament s’alineen en sentit vertical.

De forma predeterminada, la corda 1 és la més aguda i correspon a la línia superior de la pauta TabStaff. La afinació predeterminada de les cordes del TabStaff és l’afinació estàndard de guitarra (amb 6 cordes). Les notes s’imprimeixen com a tabulatura, usant els contextos TabStaff i TabVoice. S’afegeix automàticament una clau cal·ligràfica de tabulatura.

\new TabStaff \relative {
 a,8 a' <c e> a
 d,8 a' <d f> a
}

[image of music]

Les tabulatures predeterminades no contenen símbols per a la duració de les notes ni cap altre símbol musical, com ara indicacions expressives.

symbols = {
 \time 3/4
 c4-.^"Allegro" d( e)
 f4-.\f g a^\fermata
 \mark \default
 c8_.\<\( c16 c~ 2\!
 c'2.\prall\)
}

\score {
 <<
  \new Staff { \clef "G_8" \symbols }
  \new TabStaff { \symbols }
 >>
}

[image of music]

Si volem que tots els símbols musicals que s’usen a la notació tradicional apareguin també a la tabulatura, hem d’aplicar l’ordre \tabFullNotation dins d’un context contexto TabStaff. Teniu en compte que, a la tabulatura, les blanques tenen doble plica per poder distingir-les de les negres.

symbols = {
 \time 3/4
 c4-.^"Allegro" d( e)
 f4-.\f g a^\fermata
 \mark \default
 c8_.\<\( c16 c~ 2\!
 c'2.\prall\)
}

\score {
 \new TabStaff {
  \tabFullNotation
  \symbols
 }
}

[image of music]

De forma predeterminada, les notes s’assignen a la posició més baixa del mànec (primera posició). Les cordes a l’aire s’agafen com a preferència, automàticament. Si volem que una nota determinada es toqui sobre una corda concreta, podem afegir una indicació de número de corda al nom de la nota. Si no volem que les indicacions de número de corda apareguin a la notació tradicional, podem sobreescriure el segell corresponent. Generalment és molt més còmode definir una posició utilitzant el valor de minimumFret. El valor predeterminat és 0.

Fins is tot si minimumFret està establert, s’usen les cordes a l’aire sempre que sigui possible. Aquest comportament es pot canviar fixant restrainOpenStrings al valor #t.

\layout { \omit Voice.StringNumber }
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative {
   \clef "treble_8"
   \time 2/4
   c16 d e f g4
   c,16\5 d\5 e\4 f\4 g4\4
   c,16 d e f g4
  }
  \new TabStaff \relative {
   c16 d e f g4
   c,16\5 d\5 e\4 f\4 g4\4
   \set TabStaff.minimumFret = #5
   \set TabStaff.restrainOpenStrings = ##t
   c,16 d e f g4
  }
>>

[image of music]

Les construccions d’acord es pot repetir mitjançant el símbol de repetició d’acords q. En combinació amb les tabulatures, el seu comportament d’eliminar números de corda i de dits junt a d’altres esdeveniments és fastigós, per la qual cosa potser voleu executar

\chordRepeats #'(string-number-event fingering-event)

explícitament sobre expressions musicals en les tabulatures que utilitzin Repetició d’acords. Aquesta ordre particular és tan comuna que estigui disponible com particular es tan comuna que estigui disponible \tabChordRepeats.

guitar = \relative {
 r8 <gis-2 cis-3 b-0>~ q4 q8~ 8 q4
}

\new StaffGroup <<
 \new Staff {
  \clef "treble_8"
  \guitar
 }
 \new TabStaff {
  \tabChordRepeats \guitar
 }
>>

[image of music]

Les lligadures d’unió que creuen salts de línia porten parèntesis de forma predeterminada. EL mateix regeix per a la capseta de segona vegada d’una repetició.

ties = \relative {
 \repeat volta 2 {
  e'2. f4~
  2 g2~
 }
 \alternative {
   { g4 f2. }
   { g4\repeatTie c,2. }
 }
 b1~
 \break
 b1
 \bar "|."
}

\score {
 <<
  \new StaffGroup <<
   \new Staff {
    \clef "treble_8"
    \ties
   }
   \new TabStaff {
    \ties
   }
  >>
 >>
 \layout {
 indent = #0
 ragged-right = ##t
 }
}

[image of music]

L’ordre \hideSplitTiedTabNotes cancel·la el comportament de gravar els números de trast entre parèntesis:

ties = \relative {
 \repeat volta 2 {
  e'2. f4~
  2 g2~ }
 \alternative {
  { g4 f2. }
  { g4\repeatTie c,2. }
 }
 b1~
 \break
 b1
 \bar "|."
}

\score {
 <<
  \new StaffGroup <<
   \new Staff {
    \clef "treble_8"
    \ties
   }
   \new TabStaff {
   \hideSplitTiedTabNotes
    \ties
   }
  >>
 >>
 \layout {
 indent = #0
 ragged-right = ##t
 }
}

[image of music]

Es poden afegir indicacions d’harmònics a la notació de tabulatura en forma de les seves alçades de so:

\layout { \omit Voice.StringNumber }
firstHarmonic = {
 d'4\4\harmonic
 g'4\3\harmonic
 b'2\2\harmonic
}
\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \firstHarmonic
  }
  \new TabStaff { \firstHarmonic }
 >>
}

[image of music]

Observeu que l’ordre \harmonic s’ha d’adjuntar sempre a notes individuals (possiblement dins d’un acord) en lloc d’adjuntar-la a acords complets. Sols té sentit per a harmònics sobre una corda oberta al dotzè trast. Qualsevol altre harmònic ha de ser calculat per par del LilyPond. Es pot aconseguir això indicant el trast al qual ha de fregar la corda el dit de la ma que trepitja.

fretHarmonics = {
 \harmonicByFret #5 d16\4
 \harmonicByFret #4 d16\4
 \harmonicByFret #3 d8\4
 \harmonicByFret #5 <g\3 b\2>2.
}
\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \fretHarmonics
  }
  \new TabStaff { \fretHarmonics }
 >>
}

[image of music]

De forma alternativa, es poden calcular els harmònics definint la raó de les longituds de corda per sobre i per sota de la digitació d’harmònic.

ratioHarmonics = {
 \harmonicByRatio #1/2 <g\3 b\2 e'\1>4
 \harmonicByRatio #1/3 <g\3 b\2 e'\1>4
 \harmonicByRatio #1/4 { g8\3 b8\2 e'4\1 }
}
\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \ratioHarmonics
  }
  \new TabStaff { \ratioHarmonics }
 >>
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Comportament de les pliques i les barres de corxera en tabulatures

La direcció de les pliques es controla de la mateixa forma a la tabulatura que en la notació tradicional. Les barres es poden posar horitzontals, com es mostra en aquest exemple.

\new TabStaff {
 \relative c {
  \tabFullNotation
  g16 b d g b d g b
  \stemDown
  \override Beam.concaveness = 10000
  g,,16 b d g b d g b
 }
}

[image of music]

Polifonia en tabulatures

La polifonia es crea de la mateixa forma en un TabStaff que en una pauta normal.

upper = \relative c' {
 \time 12/8
 \key e \minor
 \voiceOne
 r4. r8 e, fis g16 b g e e' b c b a g fis e
}

lower = \relative c {
 \key e \minor
 \voiceTwo
 r16 e d c b a g4 fis8 e fis g a b c
}

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "tab with traditional" <<
   \new Staff = "guitar traditional" <<
    \clef "treble_8"
    \new Voice = "upper" \upper
    \new Voice = "lower" \lower
   >>
   \new TabStaff = "guitar tab" <<
    \new TabVoice = "upper" \upper
    \new TabVoice = "lower" \lower
   >>
  >>
 >>
}

[image of music]

Referència per a armònics sobre cordes a l’aire

Referència per a armònics sobre cordes a l’aire (armònics naturals):

openStringHarmonics = {
 \textSpannerDown
 \override TextSpanner.staff-padding = 3
 \override TextSpanner.dash-fraction = 0.3
 \override TextSpanner.dash-period = 1

 %first harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "1st harm. "
 \harmonicByFret 12 e,2\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/2 e,\6\stopTextSpan

 %second harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "2nd harm. "
 \harmonicByFret 7 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/3 e,\6
 \harmonicByFret 19 e,\6
 \harmonicByRatio #2/3 e,\6\stopTextSpan
 %\harmonicByFret 19 < e,\6 a,\5 d\4 >
 %\harmonicByRatio #2/3 < e,\6 a,\5 d\4 >

 %third harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "3rd harm. "
 \harmonicByFret 5 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/4 e,\6
 \harmonicByFret 24 e,\6
 \harmonicByRatio #3/4 e,\6\stopTextSpan
 \break

 %fourth harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "4th harm. "
 \harmonicByFret 4 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/5 e,\6
 \harmonicByFret 9 e,\6
 \harmonicByRatio #2/5 e,\6
 \harmonicByFret 16 e,\6
 \harmonicByRatio #3/5 e,\6\stopTextSpan

 %fifth harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "5th harm. "
 \harmonicByFret 3 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/6 e,\6\stopTextSpan
 \break

 %sixth harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "6th harm. "
 \harmonicByFret 2.7 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/7 e,\6\stopTextSpan

 %seventh harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "7th harm. "
 \harmonicByFret 2.3 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/8 e,\6\stopTextSpan

 %eighth harmonic
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "8th harm. "
 \harmonicByFret 2 e,\6\startTextSpan
 \harmonicByRatio #1/9 e,\6\stopTextSpan
}

\score {
 <<
  \new Staff
  \with { \omit StringNumber } {
   \new Voice {
    \clef "treble_8"
    \openStringHarmonics
   }
  }
  \new TabStaff {
   \new TabVoice {
    \openStringHarmonics
   }
  }
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Harmònics sobre cordes pisades en tabulatura

Harmònics sobre cordes trepitjades (harmònics artificials):

pinchedHarmonics = {
 \textSpannerDown
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup {\halign #-0.5 \teeny "PH" }
 \override TextSpanner.style = #'dashed-line
 \override TextSpanner.dash-period = 0.6
 \override TextSpanner.bound-details.right.attach-dir = 1
 \override TextSpanner.bound-details.right.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
 \override TextSpanner.bound-details.right.padding = -0.5
}

harmonics = {
 % artificial harmonics (AH)
 \textLengthOn
 <\parenthesize b b'\harmonic>4_\markup { \teeny "AH 16" }
 <\parenthesize g g'\harmonic>4_\markup { \teeny "AH 17" }
 <\parenthesize d' d''\harmonic>2_\markup { \teeny "AH 19" }

 % pinched harmonics (PH)
 \pinchedHarmonics
 <a'\harmonic>2\startTextSpan
 <d''\harmonic>4
 <e'\harmonic>4\stopTextSpan

 % tapped harmonics (TH)
 <\parenthesize g\4 g'\harmonic>4_\markup { \teeny "TH 17" }
 <\parenthesize a\4 a'\harmonic>4_\markup { \teeny "TH 19" }
 <\parenthesize c'\3 c''\harmonic>2_\markup { \teeny "TH 17" }

 % touch harmonics (TCH)
 a4( <e''\harmonic>2. )_\markup { \teeny "TCH" }
}

frettedStrings = {
 % artificial harmonics (AH)
 \harmonicByFret 4 g4\3
 \harmonicByFret 5 d4\4
 \harmonicByFret 7 g2\3

 % pinched harmonics (PH)
 \harmonicByFret 7 d2\4
 \harmonicByFret 5 d4\4
 \harmonicByFret 7 a4\5

 % tapped harmonics (TH)
 \harmonicByFret 5 d4\4
 \harmonicByFret 7 d4\4
 \harmonicByFret 5 g2\3

 % touch harmonics (TCH)
 a4 \harmonicByFret 9 g2.\3
}

\score {
 <<
  \new Staff
  \with { \omit StringNumber } {
   \new Voice {
    \clef "treble_8"
    \harmonics
   }
  }
  \new TabStaff {
   \new TabVoice {
    \frettedStrings
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Lliscats en tabulatura

Els lliscats es poden gravar tant als contextos de Staff como en los de TabStaff:

slides = {
 c'8\3(\glissando d'8\3)
 c'8\3\glissando d'8\3
 \hideNotes
 \grace { g16\glissando }
 \unHideNotes
 c'4\3
 \afterGrace d'4\3\glissando {
 \stemDown \hideNotes
 g16 }
 \unHideNotes
}

\score {
 <<
  \new Staff { \clef "treble_8" \slides }
  \new TabStaff { \slides }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \override Glissando.minimum-length = 4
   \override Glissando.springs-and-rods =
             #ly:spanner::set-spacing-rods
   \override Glissando.thickness = 2
   \omit StringNumber
   % or:
   %\override StringNumber.stencil = ##f
  }
 }
}

[image of music]

Glissando d’acords en tabulatura

Els lliscaments per a acords s’indiquen per omissió tant al context Staff com a TabStaff. Els nombres de corda són necessaris per a TabStaff perquè els càlculs de corda automàtics són diferents per als acords i per a les notes soltes.

myMusic = \relative c' {
 <c e g>1 \glissando <f a c>
}

\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \myMusic
  }
  \new TabStaff \myMusic
 >>
}

\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \myMusic
  }
  \new TabStaff \with { \override Glissando.style = #'none } {
   \myMusic
  }
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Hammer on and pull off

Hammer-on and pull-off can be obtained using slurs.

\new TabStaff {
 \relative c' {
  d4( e\2)
  a( g)
 }
}

[image of music]

Hammer on and pull off using voices

The arc of hammer-on and pull-off is upwards in voices one and three and downwards in voices two and four:

\new TabStaff {
 \relative c' {
  << { \voiceOne g2( a) }
  \\ { \voiceTwo a,( b) }
  >> \oneVoice
 }
}

[image of music]

Hammer on and pull off using chords

When using hammer-on or pull-off with chorded notes, only a single arc is drawn. However “double arcs” are possible by setting the doubleSlurs property to #t.

\new TabStaff {
 \relative c' {
  % chord hammer-on and pull-off
  \set doubleSlurs = ##t
  <g' b>8( <a c> <g b>)
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referencia de la notació: Repetició d’acords, Repeticions explícites, Pliques, Harmònics, Glissando.

Fragments de codi: Fretted strings.

Referència de funcionament intern: TabNoteHead, TabStaff, TabVoice, Beam.

Advertiments i problemes coneguts

Els acords no es tracten d’una manera especial, i d’aquí que el selector automàtic de la corda pot escollir fàcilment la mateixa corda per a dues notes de l’acord.

Per utilitzar \partCombine, cal que TabStaff faci servir veus especialment creades:

melodia = \partCombine { e4 g g g } { e4 e e e }
<<
 \new TabStaff <<
  \new TabVoice = "one" s1
  \new TabVoice = "two" s1
  \new TabVoice = "shared" s1
  \new TabVoice = "solo" s1
  { \melodia }
 >>
>>

[image of music]

els efectes especials de guitarra es limiten a harmònics i arrosegaments.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).