Canvi manual de pentagrama

Les veus es poden canviar de pentagrama manualment usant l’ordre

\change Staff = nom_del_pentagrama

La cadena nom_del_pentagrama és el nom del pentagrama. Canvia la veu actual del seu pentagrama en curs al pentagrama de nom nom_del_pentagrama. Els valors més corrents per a nom_del_pentagrama són "dalt" i "sota", o bé "MD" i "MI".

El pentagrama al qual salta la veu ha d’existir en el moment del salt. Si cal, els pentagrames s’han de “mantenir amb vida”, vegeu Manteniment amb vida dels contextos.

Les notes de pentagrama creuat reben la barra automàticament:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "dalt" {
  <e' c'>8
  \change Staff = "down"
  g8 fis g
  \change Staff = "dalt"
  <g'' c''>8
  \change Staff = "sota"
  e8 dis e
  \change Staff = "dalt"
 }
 \new Staff = "sota" {
  \clef bass
  % manté viu el pentagrama
  s1
 }
>>

[image of music]

Si li cal algun ajustament al barrat, feu en primer lloc els canvis en les adreces de les pliques. Les posicions de les barres es mesuren posteriorment a partir del centre del pentagrama que està més a prop de la barra. Per veure un exemple senzill d’ajustament de les barres, consulteu Ajustament de la notació amb superposicions.

Es pot produir una superposició de la notació quan les veus es creuen d’un pentagrama a un altre:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" {
  \voiceOne
  % Fes espai per a la digitació a la veu de pentagrama creuat
  \once\override DynamicLineSpanner.staff-padding = #4
  e''2\p\< d''\>
  c''1\!
 }
 \new Staff = "down" <<
  {
   \clef bass
   s4. e,8\rest g,2\rest
   c1
  } \\ {
   c8\( g c'
   \change Staff = "up"
   e' g' b'-3 a' g'\)
   f'1
  }
 >>
>>

[image of music]

La plica i la lligadura se superposen a la línia del símbol de dinàmica perquè la resolució automàtica de col·lisions se suspèn per a les barres, lligadures i altres objectes d’extensió que connecten notes ubicades en diferents pentagrames, així com per a les pliques i articulacions si la seva col·locació està afectada per un objecte d’extensió de pentagrama creuat. Les col·lisions resultants es poden resoldre manualment on calgui, utilitzant els mètodes descrits a la secció Ajustament de la notació amb superposicions.

Vegeu també

Manual de aprenentatge: Ajustament de la notació amb superposicions.

Referència de la notació: Pliques, Barres automàtiques, Manteniment amb vida dels contextos.

Fragments de codi: Keyboards.

Referència de funcionament intern: Beam, ContextChange.

Advertiments i problemes coneguts

El mecanismes per evitar les col·lisions de barres de corxera no funciona per a les barres automàtiques que finalitzen just abans d’un canvi de pauta. En aquest cas, feu servir barres manuals.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).