2.6.3.1 Diagrames de posicions per a vent fusta

Es poden utilitzar diagrames de posicions per als instruments de vent fusta per indicar la digitació a usar en tocar certes notes, i es poden utilitzar per als instruments següents:

Els diagrames es creen com elements de marcatge:

c''1^\markup {
 \woodwind-diagram #'piccolo #'((lh . (gis))
                 (cc . (one three))
                 (rh . (ees)))
}

[image of music]

Les claus poden estar obertes, parcialment cobertes, amb l’anell polsat o totalment premudes:

\textLengthOn
c''1^\markup {
 \center-column {
  "one quarter"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (one1q))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "one half"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (one1h))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "three quarter"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (one3q))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "ring"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (oneR))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "full"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (oneF two))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

[image of music]

Els trins s’indiquen mitjanant claus ombrejades:

c''1^\markup {
 \woodwind-diagram #'bass-clarinet
          #'((cc . (threeT four))
            (lh . ())
            (rh . (b fis)))
}

[image of music]

És possible imprimir una àmplia varietat de trins:

\textLengthOn
c''1^\markup {
 \center-column {
  "one quarter to ring"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (one1qTR))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "ring to shut"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (oneTR))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "ring to open"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (oneRT))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "open to shut"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (oneT))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

c''1^\markup {
 \center-column {
  "one quarter to three quarters"
  \woodwind-diagram #'flute #'((cc . (one1qT3q))
                 (lh . ())
                 (rh . ()))
 }
}

[image of music]

La llista de totes les tonalitats i ajustos possibles per a un instrument donat es pot imprimir a la consola usant #(print-keys-verbose 'flute) o en el fitxer de registre usant #(print-keys-verbose 'flute (current-error-port)), tot i que no es pot mostrar en la sortida de música impresa.

És possible crear diagrames nous, tot i que requereix coneixements de l’Scheme i potser no està a l’abast de tots els usuaris. Els patrons dels diagrames estan a scm/define-woodwind-diagrams.scm i a scm/display-woodwind-diagrams.scm.

Instruccions predefinides

Fragments de codi seleccionats

Llistat dels diagrames per a vent fusta

El fragment de música que apareix a continuació presenta tots els diagrames de vent fusta que es troben definits al LilyPond de moment.

\layout {
 indent = 0
}

\relative c' {
 \textLengthOn
 c1^
 \markup {
  \center-column {
   'tin-whistle
   " "
    \woodwind-diagram
         #'tin-whistle
         #'()
  }
 }

 c1^
 \markup {
  \center-column {
   'piccolo
   " "
    \woodwind-diagram
         #'piccolo
         #'()
  }
 }

 c1^
 \markup {
  \center-column {
    'flute
    " "
    \woodwind-diagram
     #'flute
     #'()
  }
 }
 c1^\markup {
  \center-column {
   'oboe
   " "
   \woodwind-diagram
    #'oboe
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'clarinet
   " "
   \woodwind-diagram
    #'clarinet
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'bass-clarinet
   " "
   \woodwind-diagram
    #'bass-clarinet
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'saxophone
   " "
   \woodwind-diagram
    #'saxophone
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'bassoon
   " "
   \woodwind-diagram
    #'bassoon
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'contrabassoon
   " "
   \woodwind-diagram
    #'contrabassoon
    #'()
  }
 }
}

[image of music]

Diagrames per a vent fusta gràfics i textuals

En molts casos, les claus que no estan en la columna central es poden presentar pel nombre de la clau així com de forma gràfic.

\relative c'' {
 \textLengthOn
 c1^\markup
  \woodwind-diagram
   #'piccolo
   #'((cc . (one three))
     (lh . (gis))
     (rh . (ees)))

 c^\markup
  \override #'(graphical . #f) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'((cc . (one three))
      (lh . (gis))
      (rh . (ees)))
  }
}

[image of music]

Modificar la mida dels diagrames de vent fusta

Es pot canviar la mida i el gruix de les línies dels diagrames de posicions per a instruments de vent fusta.

\relative c'' {
 \textLengthOn
 c1^\markup
  \woodwind-diagram
   #'piccolo
   #'()

 c^\markup
  \override #'(size . 1.5) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
  }
 c^\markup
  \override #'(thickness . 0.15) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
  }
}

[image of music]

Llistes de claus per als diagrames de vent fusta

El fragment de codi que apareix a continuació produeix una llista de totes les claus i disposicions de clau possible per als diagrames de posicions d’instruments de fusta, tal i com estan definits a scm/define-woodwind-diagrams.scm. La llista es mostra al fitxer de registre, però no a la música. Si es vol una sortida per la consola, ometeu el (current-error-port) de les ordres.

#(print-keys-verbose 'piccolo (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'flute (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'flute-b-extension (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'tin-whistle (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'oboe (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'bass-clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'low-bass-clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'soprano-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'alto-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'tenor-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'baritone-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'bassoon (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'contrabassoon (current-error-port))

\score {c''1}

[image of music]

Vegeu també

Fitxers d’inici: scm/define-woodwind-diagrams.scm,
scm/display-woodwind-diagrams.scm.

Fragmentos de código: Winds.

Referència de funcionament interno TextScript, instrument-specific-markup-interface.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).